Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Här hittar du den senaste och bekräftade krisinformationen från PTS.

PTS arbete med anledning av coronaviruset

Post- och telestyrelsen (PTS) har en krisstab igång som bevakar och hanterar händelser knutna till smittspridningen av covid-19.

PTS har löpande kontakt med sektorernas aktörer för att ha en uppdaterad bild av nuläget samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av pandemin.

För generell information om coronapandemin hänvisar vi till krisinformation.se

Innehåll på sidan

För dig som operatör

Lägesbilder inom postsektorn och sektorn elektronisk kommunikation

arrow Låg påverkan på Postnords och övriga postoperatörers verksamhet

Bedömningen är att coronapandemin har låg påverkan på Postnords och övriga postoperatörers verksamhet. Personalsituationen är under kontroll även om sjukfrånvaron är högre än normalt. Operatörerna har kontinuitetsplaner och vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på kort och längre sikt.

Det kan förekomma förseningar för brev och paket till och från utlandet. Många länder har öppnat sina gränser, men det är fortfarande brist på transportkapacitet i världen. Samtidigt förekommer såväl nationella som lokala nedstängningar i andra länder som kan påverka postgången.

Postnords webbplats finns aktuell information om bland annat vilka länder försändelser kan skickas.

Vid frågor, kontakta din postoperatör.

 

 

 

arrow Låg påverkan på elektronisk kommunikation

Bedömningen är att coronapandemin har låg påverkan på elektronisk kommunikation, att driftläget för näten är stabilt och att det inte finns några kapacitetsproblem i mobilnäten.

Operatörerna bedömer att personalläget är under kontroll, även om sjukfrånvaro och karantänsregler har påverkat verksamheten. Tillgång till reservdelar och annat material är god.

Operatörerna har kontinuitetsplaner och vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på kort och längre sikt. De prioriterar driften både vad gäller personal och materiel, om det uppstår en brist i något av dessa fall.

Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

Sveriges bredbandskapacitet är generellt sett mycket god, med goda förutsättningar för distansarbete med digitala verktyg.

arrow Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

För kapacitet och eventuella driftstörningar på en specifik ort hänvisar vi till den lokala operatören/nätägaren.

Det är inte bara bredbandsnäten som avgör hur bra det går att använda digitala verktyg. Även olika tjänster (till exempel videosamtal) kan ha vissa begränsningar, samt vilken utrustning som finns för wifi.

För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste man även säkerställa kapaciteten i en organisations interna it-miljö. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet som man som organisation har köpt av sin operatör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används.

Många nyttjar olika former av konferenssystem och vid användning av dessa kan det vara en möjlighet att undvika streamad bild och endast använda tal, för att begränsa den datamängd som används. Som organisation bör man även se över sin kontinuitetsplanering.

Vad säger lagen?

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga nivåer av driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott. Läs mer om operatörernas ansvar för driftsäkerhet. 

Användarens ansvar

Inget kommunikationsnät är helt driftsäkert och det behöver du som användare av telefoni- och internettjänster känna till och ta höjd för. Var beredd på att det kan bli störningar och avbrott i tjänsterna. 

Fundera över hur ett avbrott skulle påverka dig och vilka åtgärder du kan behöva vidta redan nu, för att ett eventuellt avbrott ska få så liten negativ påverkan för dig som möjligt.

Är det extra viktigt för dig eller din verksamhet att alltid ha en fungerande tjänst måste du ställa särskilda krav på driftsäkerhet när du ingår avtal med din operatör.

För dig som operatör

Att passera landgränser

Flera företag inom området elektroniska kommunikationer är aktiva i flera länder i närområdet. Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/ESS. Förbudet gäller till och med 31 augusti 2021. Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också ett antal undantagsländer som bedöms ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige om de kan visa upp ett negativt covid-19-test.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till många länder. För mer information se UD:s reseinformation.

För eventuella frågor angående resa till de nordiska länderna, kontakta regleringsmyndigheten i respektive land.

Norge: Nkom

Detta gäller för att passera gränsen till Norge

Danmark: Erhvervstyrelsen.se

Detta gäller för att passera gränsen till Danmark

Finland: Traficom

Detta gäller för att passera gränsen till Finland

Testning av personal i samhällsviktig verksamhet

Verksamheter inom PTS bevakningsområden elektronisk kommunikation och post är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) klassade som samhällsviktig verksamhet. Folkhälsomyndigheten betonar att det är viktigt att testa personer med symtom på covid-19 för att kunna utesluta sjukdom, för att snabbare kunna återgå i arbete och för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

Det är Sveriges 21 regioner som ansvarar för och organiserar sjukvården och också testning av covid-19. Detta gör att testningsförfarandet kan skilja sig något åt mellan olika delar av landet. För information om vad som gäller se 1177.se, och välj region.

Användning av snabbtester på arbetsplatser

Antigentester kan användas för screening på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika nära kontakt med andra. Sådan screening är inte en del av den smittspårning som sker inom hälso- och sjukvården, utan sker på arbetsgivarens initiativ och är frivillig för arbetstagaren.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccinering mot covid-19. Planen är indelar i fyra faser och de personer som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccin före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Det är Sveriges 21 regioner som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet har ingen förtur i vaccineringen, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

Mer information om vaccination mot covid-19