PTS arbete före, under, efter en kris

Som krisberedskapsmyndighet har PTS flera roller. Vi arbetar förbyggande genom bland annat utbildningar och övningar. Vi övervakar och samordnar under en kris samt utvärderar och tar vara på erfarenheter efter en kris.

PTS arbete före en kris

PTS arbetar på olika sätt för att stärka förmågan att hantera särskilda händelser och situationer som innebär svåra påfrestningar på samhället. Det gör vi genom följande åtgärder: 

 • Utbildningar och övningar, inom myndigheten och tillsammans med aktörer inom myndighetens ansvarsområden.
 • Samordning och förvaltning av Nationella telesamverkansgruppen (NTSG).
 • Samverkan, till exempel genom regelbunden dialog med operatörer.  
 • Arbete i projekt och samverkansforum för att upprätthålla och utveckla samhällets samlade förmåga att hantera oväntade händelser och kriser.
 • Risk- och sårbarhetsanalyser, som lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt MSBFS 2016:7. 

Samverkan inom krisberedskap

PTS samverkar med flera olika aktörer i arbetet med krisberedskap. Några exempel på aktörer är:

 • Nationella telesamverkansgruppen (NTSG)
 • Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG)
 • PostNord
 • TechSverige (bransch- och arbetsgivarorgansation)
 • Myndigheter som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Trafikverket, Försvarsmakten samt länsstyrelser.

Åtgärder för att stärka robusthet i nät och tjänster

PTS finansierar åtgärder som stärker infrastrukturen för elektroniska kommunikationer. Operatörer har möjlighet aansöka om ekonomiskt stöd för robusthöjande åtgärder. 

PTS arbete under en kris

Det sker dagligen störningar och avbrott i operatörernas tjänster och nät. De flesta felen hanteras av operatörerna själva, som har en god förmåga när det gäller incidenthantering och återställning.

Tjänsteman i beredskap omvärldsbevakar

PTS tjänsteman i beredskap (TiB) omvärldsbevakar och har koll på operatörernas driftstörningsinformation, telestörningskartan som nås via sos.nu och SUSIE. PTS har inte automatisk tillgång till information om varför störningar inträffar eller mer detaljer kring återställandet. 

Vid ett driftavbrott är det inte alltid som operatören eller PTS har exakt information om hur samhället påverkas. Ett driftavbrott kan drabba en enskild kommun hårt, men det kanske inte uppnår de tröskelvärden som innebär att operatören ska incidentrapportera till PTS eller att PTS TiB ska agera.

Omfattande eller längre driftavbrott

När det inträffar ett omfattande eller längre avbrott tar PTS TiB ofta kontakt med berörd operatörs driftcentral för att inhämta mer information om situationen. Om driftavbrottet omfattar flera operatörer och påverkar ett stort antal abonnenter, sammankallas Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) antingen av PTS eller någon annan medlem. När NTSG är aktiverat genomförs en mer systematisk informationsinhämtning om läget.

PTS TiB kan i en situation som denna: 

 • förmedla kontakt med berörda operatörer,
 • delta på samverkanskonferenser,
 • förmedla viktig information mellan parterna.

Om en organisation har ett akut behov av att samverka, kan SOS Alarm kontaktas för att få direktkontakt med en operatörs driftcentral. PTS TiB får då automatiskt ett meddelande.

PTS har inte mandat att prioritera operatörernas återställningsarbete.

En kris – en händelse som drabbar många människor

Vid en kris är PTS huvudsakliga uppgifter att följa händelseutvecklingen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Med kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet. För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

För mer information, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förstärkningsresurser för robust kommunikation

PTS har tillsammans med operatörerna tagit fram ett antal förstärkningsresurser för sektorn elektronisk kommunikation. Dessa ägs och förvaltas av operatörerna. Vid höjd beredskap har PTS rådighet över de flesta resurser. Exempel på förstärkningsresurser är:

Det här gör PTS inte vid störningar eller avbrott

PTS kan inte ingripa i tvister mellan enskilda och företag. Om du är missnöjd med din operatör ska du i första hand kontakta operatören. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna.

Om synpunkter från flera konsumenter indikerar generella problem på marknaden eller att en operatör bryter mot bestämmelserna i lagen så kan PTS utöva tillsyn.

PTS kan inte genomföra direkt underhållsarbete, som till exempel reparera telefonledningar eller dela ut post. Ansvaret för detta ligger på operatören.

PTS arbete efter en kris

Efter ett omfattande och längre driftavbrott, eller en kris, följer PTS upp hanteringen av händelsen. Vi utvärderar och omhändertar erfarenheter, bland annat genom att omsätta dessa i utbildningar och övningar. PTS genomfört återkommande krisberedskapsövningar inom sektorn elektronisk kommunikation (Telö).