PTS roll vid en kris

Vad är en kris?

Med kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet. För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

För mer information, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vad gör PTS vid en kris?

Vid en kris är en av PTS uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sedan telemarknaden avreglerades 1992 har Sverige fått en marknad med konkurrens där operatörer själva har ansvar för sina nät och tjänster.

En av PTS grundläggande uppgifter är att vidta åtgärder för att se till att alla i Sverige har tillgång till säkra kommunikationstjänster genom att utöva tillsyn och därigenom se till att operatörerna gör det de ska enligt avtal och lagar. PTS arbetar utifrån lagen om elektronisk kommunikation.

Vad gör PTS inte?

  • PTS kan inte ingripa i tvister mellan enskilda och företag. Om du är missnöjd med din operatör ska du i första hand kontakta operatören. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna. Om synpunkter från flera konsumenter indikerar generella problem på marknaden eller att en operatör bryter mot bestämmelserna i lagen så kan PTS utöva tillsyn.
  • PTS kan inte genomföra direkt underhållsarbete, som till exempel att laga telefonledningar eller dela ut post. Ansvaret för detta ligger på operatören.
  • PTS kan inte påverka problem i innehåll och utbud inom till exempel kabel-tv-nätet. Lagen om elektronisk kommunikation är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät. Detta innebär att PTS inte ska kontrollera eller övervaka till exempel programinnehåll eller utbud i kabel-tv-sändningar eftersom det inte faller under PTS ansvarsområde. I stället hänvisas konsumenten till kabel-tv-operatören och, om klagomålen fortfarande kvarstår efter detta, till Konsumentverket.