Ledning och styrelse

Ledning

Generaldirektör

Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör

Catarina Wretman

Avdelningschefer

Rikard Englund, konkurrensavdelningen, 08-678 56 44
Kerstin Karlsson (tf.), avdelningen för samhällsfrågor, 08-678 57 34
Patrik Bystedt (tf.), nätsäkerhetsavdelningen, 08-678 57 71
Olof Bjurö, postavdelningen, 08-678 56 08
Jonas Wessel, spektrumavdelningen, 08-678 57 77
Thomas Yde (tf.), administrativa avdelningen, 08-678 55 21
Peter Ekstedt (tf.), kommunikationsavdelningen, 08-678 57 05
Rebecca Källskog, personalavdelningen, 08-678 55 00
Karolina Asp, rättssekretariatet, 08-678 57 72

Styrelse

PTS är en så kallad styrelsemyndighet. Det framgår av Myndighetsförordningen samt PTS instruktion och arbetsordning vad PTS styrelse har för uppgifter.

Styrelsen beslutar bland annat om strategiska mål för myndigheten, övergripande organisation (t.ex. avdelningar), årsredovisning och budgetunderlag samt att den utser ställföreträdande generaldirektör (generaldirektören utses av regeringen).

Styrelsen ska också avgöra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse, samt beslut kring föreskrifter. Det innebär att styrelsen bland annat beslutar om

  • att fastställa den reviderade prismodellen,
  • tillstånd med villkor för samhällsomfattande tjänster,
  • mål och förutsättningar infört tillstånd att använda radiosändare eller nummer samt
  • identifierar företag med betydande inflytande på marknaden och beslutar om skyldigheter (SMP). 

Generaldirektören ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Generaldirektören ska hålla styrelsen informerad om verksamheten och verkställa styrelsens beslut.

Styrelsen ska bestå av som lägst och högst tio ledamöter.

PTS styrelse är förordnad från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020:

Åke Hedén, ordförande (civilekonom)
Carl Cederschiöld (senior rådgivare)
Gunilla Nordlöf (generaldirektör)
Jens Zander (professor)
Therese Mattsson (generaldirektör)
Markus Bylund (it-strateg)
Kristina Alsér (entrepenör)
Pia Gruvö (avdelningschef)
Dan Sjöblom (generaldirektör, Post- och telestyrelsen)

Läs om PTS organisation