Frågor och svar om avgifter

Denna sida uppdateras kontinuerligt med frågor som kommer till PTS.

Allmänt

Hur finansierar PTS sin verksamhet?

PTS förvaltningsverksamhet finansieras med avgifter, bidrag och anslag. Den största delen är avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. PTS arbetar också för att funktionshindrade ska ha tillgång till goda kommunikationstjänster och genomför upphandlingar och standardisering av utrustning och tjänster. En annan uppgift är att se till att post- och telekommunikationer fungerar i kris och krig. Denna del finansieras med anslag och bidrag.

Vilken en rätt har PTS att ta ut avgifter?

Regeringen eller den regeringen beslutar kan med stöd av 1 kap. 3 § samt 8 kap. 17 och 18 § i lagen om elektronisk kommunikation, 15 a § i lagen (2016:392) om radioutrustning, 4 kap. 21 § i postlagen (2010:1045) samt 22 § lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer m.m. finansiera tillsynsmyndighetens verksamhet enligt respektive lag med avgifter. Regeringen har utsett PTS till tillsynsmyndighet. PTS kan med stöd av 11 § förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet samt 47 § förordning om elektronisk kommunikation föreskriva om avgifter.

Vad är skillnaden mellan de avgifter som tas ut under LEK jämfört med tidigare lagar?

Lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 förde med sig förändringar i myndighetens arbete med att ta ut avgifter. Den krets som myndigheten tar ut avgifter av förändrades. PTS kan numera ta ut avgifter av alla operatörer som är anmälda enligt den nya lagen. Tidigare omfattades främst teleoperatörer av anmälningsplikt.

Vem ska betala avgifterna om bolaget överlåts?

Om inget annat sägs i överlåtelseavtalet mellan nya och gamla ägare följer rättigheter och skyldigheter med det överlåtna bolag dvs. bolaget ansvar för avgifterna.

Avgifter för nummer:

Varför måste vi betala för nummer?

Sommaren 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Lagen föreskriver att den som har tillstånd ska betala en årlig avgift. Den bakomliggande tanken är att den som har tillgång till en resurs ska betala en avgift för detta.

Varför är det skillnad på prissättningen på s.k. geografiska nummer i storstadsområdena jämfört med övriga landet?

Det finns mycket mindre ledig nummerkapacitet i 08 (Stockholm) 031 (Göteborg) och 040 (Malmö). Därför har dessa getts en högre avgift.

Jag vill lämna tillbaka nummer, hur gör jag?

Nummerserier som lämnas tillbaka ska vara i grupper om minst 100 nummer för geografiska- och icke geografiska nummer eller enskilda nummer om det gäller t.ex. prefix m.m. Den som vill lämna tillbaka nummer ska skicka ett undertecknat brev till PTS där antalet nummer och de nummerserier som ska lämnas tillbaka anges. Importerade nummer kan inte lämnas till PTS. Begäran ska vara undertecknad.

Måste man betala för nummer som inte är i drift?

Ja, avgiften är kopplat till tillståndet att använda nummer, inte det faktiska nyttjandet.

Vad händer med nummer som lämnas tillbaka?

De blir vilande ett år och kan sen sökas igen, men då av vem som helst.

Kan PTS återkalla nummertillstånd på eget initiativ?

Ja, nummertillstånden har även vissa villkor. PTS utövar tillsyn över dessa. Om man inte uppfyller tillståndsvillkoren har PTS möjlighet att återkalla tillstånden. PTS kan även återkalla tillstånd om man inte betalar nummeravgiften.

Anmälningsavgiften:

På vilken omsättning beräknas avgiften?

På den del av verksamheten som är anmälningspliktig. För företag som även tillhandahåller produkter och tjänster som inte är anmälningspliktiga beräknas alltså avgiften bara på den del av verksamheten som är anmälningspliktig.

Vad händer om ett anmälningspliktigt företag inte skickar in något underlag med sin omsättning?

PTS kommer att uppskatta omsättningen vilket kan medföra att en högre avgift kan komma at tas ut.

Hur beräknas årsavgiften om företaget har brutet räkenskapsår?

Årsavgiften beräknas på omsättningen under närmast föregående räkenskapsår. För företag med brutet räkenskapsår innebär det att årsavgiften grundas på företagets delårsbokslut 31 december året före avgiftsåret.

Vad gäller första året som anmäld?

Om årsomsättningen uppgår till mindre än 5 000 000 kr ska operatören betala en handläggningsavgift på 1 000 kr, en årlig avgift på 4 000 kr och en RED-avgift på 100 kr. Om årsomsättningen är 5 000 000 kr eller mer uppgår årsavgiften under år 2018 till 0,159 procent av årsomsättningen och RED-avgiften till 0,0070 procent av årsomsättningen.

Jag tillhandahåller inte längre anmälningspliktiga nät eller tjänster. Vad ska jag göra?

Skicka ett brev till PTS (Eva Ljungberg) där du anger detta samt bolagets organisationsnummer. Brevet ska vara underskrivet av firmatecknare. Här kan du hitta mer om anmälningsplikten. Tänk även på att återlämna nummertillstånden om sådana finns.

Upp

RED-avgiften:

Varför måste jag betala RED-avgift?

PTS, som är en avgiftsfinansierad myndighet, ansvarar för marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning som sätts på marknaden. Myndighetens kostnader för denna verksamhet fördelas genom avgifterna på operatörer och tillståndshavare.

Beredskapsavgiften:

Varför måste jag betala en s.k. beredskapsavgift?

Beredskapsavgiften ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar.

Läs mer om beredskapsavgiften

Upp

Övriga frågor:

Om jag vill ändra kontaktuppgifter på min anmälan hur gör jag då?

Fyll i uppdateringsblanketten och skicka till pts@pts.se

Om min verksamhet överlåts till en annan operatör hur gör jag då?

Skriv ett brev till PTS (Eva Ljungberg) där ni berättar att verksamheten ska överlåtas till det nya bolaget. Brevet ska undertecknas av båda firmatecknarna från respektive bolag. Om företaget som tar över verksamheten inte är anmält så måste även en anmälan skickas in. Har dessutom företaget som överlåter sin verksamhet nummer måste en överlåtelseblankett fyllas i och skickas in till PTS.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om fakturan?

Om ni undrar mer om PTS finansiering och avgifter kontakta ekonomienheten, tfn 08-678 55 00.

Övriga frågor om anmälningar och nummertillstånd kan besvaras av enheten för anmälan och nummertillstånd, tfn 08-678 55 00.