Frågor och svar om beredskapsavgiften

Beredskapsavgift är en avgift som ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid.

Vad är beredskapsavgift?

Beredskapsavgift är en avgift som ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Det kan vara hot och påfrestningar som sabotage, olyckor och naturkatastrofer. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska avgiften av rättviseskäl fördelas med en skälig andel på flera aktörer.

Vem ska betala beredskapsavgift?

Samtliga anmälda operatörer som har en årsomsättning på 30 miljoner kronor eller mer ska betala avgiften.

Hur stor är avgiften?

Regeringen har beslutat att den sammanlagda beredskapsavgiften för 2019 är 100 miljoner kronor. Anmälda operatörer som har en årsomsättning på 30 miljoner kronor eller mer ska vara med och betala beredskapsavgiften. Avgiften för respektive operatör ska stå i proportion till företagets storlek för att den inte ska bli mer betungande för små än för större företag.

Vad används beredskapsavgiften till? 

PTS har i uppgift att med hjälp av anslag och avgifter se till att de elektroniska kommunikationsnäten blir säkrare och robustare. Medlen används för att skapa robusta elektroniska kommunikationer som ska fungera vid allvarliga hot och påfrestningar, exempelvis terrorism och sabotage. Åtgärderna som finansieras är inte begränsade till fasta kommunikationsnät utan berör även mobilnät. Medlen används både i förebyggande syfte och för att bibehålla och utveckla krishanteringsförmågan inom sektorn.

Läs mer under Avgifter allmänt