Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar samt att följa upp projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Fortsatt process för utlysning 2021

Den första utlysningen stängde den 20 april 2022.

 • maj – augusti 2022 utvärderar EU ansökningarna
 • augusti 2022 ger EU besked om resultatet av ansökan
 • november - december 2022 skrivs Grant Agreement

Presentationen som visades under webbinariet den 20 januari 2022

Nästa utlysning 2022

Nästa utlysning öppnar i september 2022 och stänger i januari 2023. 
European Health and Digital Executive Agency, HaDEA

Siffrorna i budgeten är fortfarande preliminära.

 • 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster 24.5 MEUR
  (5G for Smart Communities).
 • Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster 40 MEUR
  (Backbone netwoeks for pan-European cloud federation)
 • Förstärkning av stamnätförbindelser/sjökablar 40 MEUR
  (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
 • Kvantkommunikation 90 MEUR
  (Quantum communication infrastructure)

Utlysning för 2023

Siffrorna i budgeten är fortfarande preliminära.

Utlysningen för 2023 öppnar i Q1/Q2 2023 och stänger i Q2/Q3 2023.

 • 5G Transportkorridorer 240 MEUR
  (5G Coverage along Transport Corridors)
 • 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster 40 MEUR
  (5G for Smart Communities)
 • Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster 20 MEUR  
  (Backbone netwoeks for pan-European cloud federation)
 • Förstärkning av stamnätförbindelser/sjökablar 50 MEUR
  (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)

Vad är CEF2?

CEF2 Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Detta görs genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF2 Digital kommer att bidra till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Detta sker genom att stödja två huvudtyper av projekt:

 • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
 • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Vad medfinansierar fonden?

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Hur mycket pengar finns det i fonden?

Budgeten är drygt två miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland.

PTS arbetar för att en stor mängd ansökningar skickas in, med förhoppning att de kan få bidrag ifrån fonden. Ytterst är det kvalitet, kriterier, mognaden och mängden projekt som skickas in till CEF2 Digital som avgör hur många som får finansiering.

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Om ansökningsprocessen

Här kan du läsa mer om arbetsprogrammet för perionde 2021-2023.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency.

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital). 

Om du vill läsa mer om ramverket för CEF Digital hittar du ytteligare information på EU-kommissionens webbplats: 
EUR-Lex - 32021R1153 - EN - EUR-Lex (europa.eu) och https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_sv.