Totalförsvar

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att sektorerna för elektronisk kommunikation och post kan stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap eller krig.

I samverkan med sektorernas aktörer identifierar och genomför PTS åtgärder som ska stärka sektorernas förmåga att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation och post.

Totalförsvaret inkluderar militärt och civilt försvar

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Totalförsvaret inkluderar både militärt och civilt försvar.

Med civilt försvar menas den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, företag, föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.

Elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap

Elektroniska kommunikationer är en grundläggande funktion för att dagens samhälle ska fungera. PTS arbetar för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har tillgång till elektroniska kommunikationer och post så att de kan bedriva den verksamhet som behövs under höjd beredskap.

PTS arbetar även med förbyggande skyddsåtgärder som samhället har nytta av redan i fredstid.

Samverkan med andra aktörer

PTS planerar totalförvarsåtgärder i samverkan med sektorernas aktörer; Försvarsmakten och myndigheter på central och regional nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna planeringen på central nivå. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Särskilt ansvar inför och under höjd beredskap

PTS har tillsammans med andra myndigheter ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen om statliga myndigheters beredskap (2022:524) och förordningen om totalförsvar (2015:1053). Enligt dessa ska myndigheten beakta totalförsvarets krav och planera för att fortsätta sin verksamhet i händelse av höjd beredskap. 

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Inriktning för totalförsvarsarbetet

Arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan är ett långsiktigt arbete. I detta arbete är PTS inriktning för totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation vägledande.