Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige genom information, utbildning och samverkan.

Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer som alla har en viktig roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband, främst i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår. Kommuner och andra offentliga organisationer är viktiga för utbyggnaden av bredband.

Läs mer på följande sidor:

Regeringen har i samband med 2019 års vårproposition gett PTS i uppdrag att konkretisera hur framtida effektiva stödinsatser för bredband kan se ut. Arbetet pågår och ska vara klart under årets sista kvartal.

Bakgrunden återfinns i ett tidigare uppdrag som PTS fick i samband med att regeringens bredbandsstrategi kom 2016. Läs mer i Rapporten Framtida stödinsatser på bredbandsområdet .

PTS hanterar idag inte stödmedel för bredbandsutbyggnad. Information om stödmedel inom Landsbygdsprogrammet kan du vända dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer på Jordbruksverkets webbplats. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) har också medel som kan användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät. Tillväxtverket har information om stöd till bredband inom Regionalfonden.

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se