Fiberutbyggnad på Blidö

Ett grannskap på Blidö i Roslagens skärgård hade under ett antal år delat på en uppkoppling genom ett radiolänknät. I takt med att behoven av snabbt bredband ökade räckte inte den här uppkopplingen riktigt till, och de bestämde sig för att ta bygga ut fiber. Att bygga ut bredband på en skärgårdsö visade sig vara en utmanande uppgift.

Blidö i Roslagens skärgård fick redan 1998 en fiberkabel dragen tvärs över ön. En förutseende företagare på ön grävde själv ner en anslutningskabel, medan resten av ön använde ett radiolänknät där öns värdshus var knutpunkten. Under 2012 påbörjades en projektering av en utbyggnad av fiber till fastigheter som låg i anslutning till en samfälld väg. Ett femtiotal fastighetsägare anmälde sitt intresse.

Tog hjälp av operatör

Efter att ha genomfört en förstudie och ansökt om samt beviljats stödmedel bildades föreningen - Förängsuddens Fiber ekonomisk förening. Sedan drog sedan själva utbyggnadsarbetet igång i augusti 2013. Det var ett intensivt arbete och hösten 2014 var nätet klart att driftsättas.

- En viktig framgångsfaktor var lokalkännedom om markförhållandena som vår gräventreprenör hade. Utan den kunskapen hade vi inte kunnat hålla kostnadsberäkningarna. Det konstruktiva samarbetet mellan entreprenören och fiberföreningen bidrog till att lösa de svårigheter som uppstod om var fibern skulle anläggas, säger föreningens ordförande.

Föreningen har varit noga med att anlägga ett robust och hållbart nät, som ska vara framtidssäkert vad gäller skalbarhet, drift och underhåll. Här kunde den systemleverantör som föreningen samarbetade med ge bra råd kring val av utrustning m.m.

Föreningens utveckling

Inledningsvis hade föreningen 66 medlemmar, idag är de 106. För att kunna ansluta sig till nätet måste man bli medlem i föreningen. Föreningen har framtidssäkrat sitt nät genom att förbereda med framdragning av tomrör till de fastigheter som valt att inte vara med från början. Föreningen har också förberett för att ansluta omkringliggande områden på ön. Planen är att hjälpa fler områden på ön att komma igång med egen byggnation eller ansluta till det befintliga nätet.

Kostnader betalas solidariskt

Kostnaden för utbyggnaden har delats solidariskt. För dem som anslöt sig från början var insatsen till föreningen 15 000 kr. Anslutningskostnaden för de om vill ansluta sig efter projektet är 8 000 kr exklusive moms plus kostnaden för grävarbetena. Medlemsavgiften är 200 kr per år och nätavgiften är 156 kr per månad.

Skärgårdens speciella förutsättningar

Att bygga bredbandsnät på en skärgårdsö är speciellt. Förutom vissa fördyrande och komplicerande faktorer i form av t.ex. transporter och högre inställelseavgifter, var man tvungen att ansöka om strandskyddsdispens. Från början skulle detta sökas för varje fastighet till en kostnad på 5 800 kr per fastighet. Men genom bra och konstruktiv dialog med bygglovsenheten på Norrtälje kommun lyckades föreningen omförhandla detta till en kollektiv dispens vilket minskade både det administrativa ansökningsarbetet och kostnaden.

Framgångsfaktorer

Förängsuddens fiberförening har gjort många erfarenheter under resans gång.

- Vi insåg tidigt att det här med föreningsvana är något som bidrar till en smidigare process. Att vi alla hjälpts åt och arbetat solidariskt, både inom föreningen och mellan boende på ön, har verkligen underlättat. Det har varit avgörande att föreningen har haft tillgång till en palett med viktiga personer på " de rätta ställena" som bidragit med sin kunskap och som genom beslut och på andra sätt stöttat fiberföreningen. Vi har t.ex. haft bra stöd och hjälp av bredbandshandläggare inom länsstyrelsen för att kunna hantera alla krav som ställts på oss under det bidragsgrundande projektet, säger föreningens ordförande.

Vill du veta mer?

Webbplats: Förängsudden Fiber