Samverkan

För att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många olika aktörer samverka.

I detta har PTS en viktig roll genom att regelbundet träffa och anordna möten för bland annat marknadens aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer.

PTS har ett uppdrag att bistå Statens Jordbruksverk och Tillväxtverket i dessa myndigheters arbete med att ta fram regelverk för bredbandsstöd. PTS bistår fortslöpande myndigheterna bland annat med statistik, marknadskunskap och kunskap om tekniska lösningar. Uppdraget omfattar även att bistå andra offentliga aktörer som avser att avsätta pengar eller andra resurser, för utbyggnad av bredband. Om din region eller kommun överväger att dra igång en egen satsning, kontakta gärna PTS.

PTS erbjuder ett forum för samverkan mellan länsstyrelser genom Länssamverkan bredband (LSB2). För dig som ingår i LSB2 finns webbplatsen Länssamverkan bredband 2.0

PTS ska enligt myndighetens regleringsbrev verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi.

PTS samarbetar med Bredbandsforum för att främja bredbandsutbyggnaden i hela Sverige bl.a. genom att ha en kontinuerlig dialog, stämma av frågor i pågående arbeten och verka i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna behandlar exempelvis frågor som är viktiga att uppmärksamma på lokal nivå och som är av särskild betydelse för en effektiv utbyggnad.

PTS arbete i samverkan med Bredbandsforum ska underlätta arbetet för aktörer som främjar bredbandsutveckling.

Läs mer på Bredbandsforum

Kontaktuppgifter:

Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se