Trafikdatalagring

Trafikdatalagring innebär ett krav på att olika uppgifter som uppstår vid kommunikation lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen.

arrow Detta ska sparas

Enkelt uttryckt kan man säga att de trafikuppgifter som ska sparas svarar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes (till exempel sms eller telefonitjänst). Själva innehållet i en kommunikation sparas inte. I regeringens förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation framgår närmare vilka trafikuppgifter som ska sparas i 6 månader, räknat ifrån den dag kommunikationen avslutades. Dessa nya delar i förordningen gäller från den 1 maj 2012.

PTS har tagit fram en vägledning kring vilka uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål. Klicka här för att komma till vägledningen.

arrow Dessa är skyldiga att lagra uppgifter

Enligt lagen är de aktörer som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Lagen om elektronisk kommunikation, LEK, skyldiga att lagra uppgifter i sex månader.

Det finns möjlighet för tjänsteleverantören att ansöka om undantag från lagringsskyldigheten. Det är PTS som beslutar om undantaget ska medges, efter att ha hört Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen. Klicka här för att läsa mer om undantag från lagringsskyldighet.

arrow Dessa får använda uppgifterna

Enligt lagen får trafikuppgifterna endast begäras ut av brottsbekämpande myndigheter, till exempel polisen.

arrow Vill du veta mer?

På våra branschsidor kan du läsa mer om trafikdatalagring.