Bakgrund betaltjänster

Den 31 december 2008 upphävdes lagen om grundläggande kassaservice och Svensk Kassaservices verksamhet var helt avvecklad.

PTS fick i samband med att Svensk Kassaservice avvecklades i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster på orter och landsbygd där marknaden inte erbjuder dessa tjänster, det vill säga betalningsförmedling, kontantuttag samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Resultatet av upphandlingen blev att PTS slöt avtal med ICA Banken och Kuponginlösen för tjänsterna betalningsförmedling och kontantuttag. ICA Banken och Kuponginlösen erbjöd då tjänsterna i glesbygd under benämningarna Brevgiro och Betalservice. Dagskassehantering beslöt PTS att inte upphandla.

Enligt PTS avtal med ICA Banken och Kuponginlösen var de upphandlade tjänsterna tillgängliga till och med den 31 augusti 2012.

2010 fick PTS i uppdrag att kartlägga behov av grundläggande betaltjänster efter den 31 augusti 2012 samt lämna förslag på, förbereda och beräkna kostnaderna för nödvändiga statliga insatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster.

Inom ramen för det uppdraget har PTS lämnat redovisningar till regeringen: Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

I redovisningarna till regeringen har PTS föreslagit att statens framtida insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster i högre grad ska inrikta sig på att stödja teknikutveckling och på regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Inför sommaren 2012 fick PTS i uppdrag att påbörja arbetet med att stödja olika regionala insatser.

2013 fick länsstyrelserna i uppdrag att, utöver det bevakningsuppdrag de haft sedan 2009, även arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser vid behov genomförs för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte längre tillgodoses av marknaden.

Sedan 2013 har PTS regeringens uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser där marknaden inte tillgodoser behovet. Arbetet ska genomföras i samverkan med bland andra Länsstyrelsen Dalarna och Tillväxtverket.