Fastighetsboxar

Fastighetsbox är en anordning för utdelning av post till samtliga postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus. Här hittar du vanliga frågor och svar om fastighetsboxar.

 

arrow Vilka är fördelarna med fastighetsboxar?

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömer att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre utrustas med postinlägg. Det gerökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar gör det också lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.

arrow Var kommer morgontidningen att levereras?

I de flerfamiljshus som i dag har fastighetsboxar delas morgontidningen fortfarande oftast ut vid lägenhetsdörren.

arrow Har den boende ett ansvar för att få fastighetsbox?

Nej, ansvaret för detta ligger hos fastighetsägaren. I en bostadsrättsförening är dock de boende fastighetsägare och är, genom den valda styrelsen, ansvariga för en eventuell installation av fastighetsboxar.

arrow Hur ska fastighetsboxar utformas?

PostNord, Citymail och Fria Postoperatörers förbund driver gemensamt Forum för Fastighetsboxar. Forumets uppgift är att sprida information om fastighetsboxar och som i samarbete med tillverkare och leverantörer specificerat krav på kvalitet och säkerhet för dessa. Forumet erbjuder också råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar, samt besvarar frågor om standarder, säkerhetslösningar och lämpliga leverantörer.

arrow Kan PTS eller PostNord kräva att det installeras fastighetsboxar i min fastighet?

Nej, varken PTS, PostNord eller någon annan postoperatör kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet. Däremot ska Postnord tillgängliggöra information med specifikationer för vad som utgör en ändamålsenligt utformad och placerad postanordning.

 

arrow Vad innebär utdelningsuppehåll?

I postoperatörens (PostNords) skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. För att det ska kunna genomföras i praktiken och till rimliga kostnader krävs att postoperatören, fastighetsägarna och postmottagarna samarbetar. Det är ofrånkomligt att postoperatören, som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst, måste utdelningen och att det inte alltid går att ta hänsyn till fastighetsägarnas och postmottagarnas individuella önskemål om hur försändelser ska delas ut.

Om postoperatören, fastighetsägaren och postmottagaren inte kan komma överens kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta i fastigheten hänvisas till att hämta sina försändelser på det utlämningsställe som postoperatören anvisar. Alla förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att postoperatören i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar.

arrow Vad kan jag göra för att förhindra utdelningsuppehåll?

Som postmottagare i flerfamiljshus bör du ta kontakt med din hyresvärd respektive styrelse om du bor i bostadsrätt för att säkerställa att en dialog med PostNord inleds.

Som fastighetsägare bör du i första hand föra en dialog med ditt lokala brevbärarkontor. Är det av någon anledning inte möjligt bör du ta kontakt med PostNord centralt genom Rådet för utdelningsfrågor

arrow Vad kostar det att installera fastighetsboxar?

PTS har tidigare beräknat kostnaden för inköp och installation av en fastighetsbox till cirka 700 kronor exklusive moms per hushåll. Det finns idag både billigare och dyrare alternativ på marknaden, allt beroende på vilken standard man väljer. Utbudet är stort och anpassat till olika smak och stilar.

Eftersom fastighetsboxar klassificeras som inventarier kan kostnaden periodiseras över tiden. På så sätt kan kostnaden per år och fastighetsbox bli mycket låg. Flerfamiljshus med endast ett fåtal hushåll kan i många fall ordna enklare och billigare fastighetsboxar, till exempel genom att samla postlådor i entrén.

arrow Är det verkligen rimligt att fastighetsägare ska betala för att installera fastighetsboxar?

Kostnaden för inköp och installation av fastighetsboxar står respektive fastighetsägare för. Precis som fastighetsägarna är skyldiga att säkerställa att sophanteringen fungerar tillförlitligt är det postmottagarens (fastighetsägaren) ansvar att se till att posten kan delas ut under rimliga förhållanden. Mottagaren betalar inte någon avgift för att få posten utburen till sin adress utan ansvarar enbart för att det finns en anordning för att ta emot post som godkänts av PostNord. Detta kan jämföras med en villaägares ansvar att betala för och sätta upp en postlåda på en av PostNord anvisad plats.

Eftersom postmarknaden är en marknad som är öppen för konkurrens är det heller inte önskvärt att en postoperatör äger fastighetsboxar/postlådor. Det skulle kunna innebära att andra postoperatörer inte får dela ut post till dessa.

PostNord ska erbjuda fastighetsägarna som överväger att installera fastighetsboxar kostnadsfri konsulthjälp när det gäller att placera fastighetsboxarna på bästa sätt i olika miljöer.

arrow Vad ska man göra om det inte finns plats för fastighetsboxar men ändå är intresserad av att installera sådana?

Fastighetens förutsättningar avgör vilken typ av fastighetsbox som man kan installera. Det finns fastighetsboxar av olika typer och utseende och det finns företag som tillverkar boxar som kan anpassas till olika miljöer. Är det ont om plats i en fastighet bör PostNord och fastighetsägaren gemensamt komma fram till en lösning. Det kan till exempel finnas lämpliga platser för fastighetsboxarna längre upp i trapphuset, i anslutande utrymmen eller på en för- eller bakgård.

I vissa fall går det inte att hitta en sådan lösning. Det kan till exempel saknas plats eller så kan fastigheten vara k-märkt. Då kan posten även i fortsättningen komma att delas ut i postinlägg i dörren.