Kvalitetstillsyn

Under 2016 mottog PTS ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. De vanligaste klagomålen rörde postförsändelser som av något skäl inte kommit fram alls, delats ut för sent, eller att man av misstag fått någon annans brev.

PTS ser allvarligt på denna utveckling och har under 2016 och 2017 utökat tillsynsinsatserna avseende operatörernas verksamheter. Myndigheten har även en pågående dialog med operatörerna rörande de aktuella problemen, både på central och lokal nivå. I syfte att öka kunskapen om vad som låg bakom problemen ifråga gav myndigheten företaget CamPete AB i uppdrag att under våren 2016 studera postoperatörernas processer närmare. CamPetes rapport har gett PTS en bättre bild av varför brister uppstått och hur dessa skulle kunna åtgärdas.

Rapporten ”Kvalitetsbrister på den svenska postmarknaden − en studie” PTS-ER-2016:22 kan du läsa här.

Under hösten 2016 genomfördes ett antal åtgärder hos de två största aktörerna, Postnord och Bring Citymail. Trots operatörernas försäkran om att resultaten av de vidtagna åtgärderna pekar åt rätt håll, fortsätter klagomålen till PTS ligga på en hög nivå samtidigt som uppmätta befordringstider ligger på historiskt sett låga nivåer.

Uppföljande rapport

För att klargöra vilka åtgärder som har gett verkan, samt få en bedömning av förutsättningar för ett fortsatt förändrings- och förbättringsarbete inom Postnord och Bring Citymail, har därför PTS valt att göra en uppföljning av CamPete AB:s tidigare studie. Uppföljningen görs i ärende dnr. 17-859 Upphandling av konsulttjänst – kvalitetsstudie.

PTS avser att publicera resultatet av studien i slutet av maj 2017.

Klicka här för att ta del av uppdragsbeskrivningen.

Aktuella ärenden

Som ett led i tillsynen av kvalitetsbristerna på postmarknaden har PTS även initierat följande tillsynsärenden:

Postnord och Bring Citymail

Bring Citymail

Postnord

Tillsynsärendena kommer att löpa under en längre tid och resultatet av den inhämtade informationen kommer att ligga till grund för PTS ställningstaganden och vidare tillsynsåtgärder.