Tester av förändringar i brevutdelning

Vi skickar allt färre brev i Sverige. För att kunna upprätthålla en landsomfattande brevservice behöver utdelningen anpassas efter samhällets behov. Det kan därför bli aktuellt att Postnord får testa en förändrad utdelningsmodell i geografiskt avgränsade områden.

Detta kan komma att förändras

I dag är Postnord, som huvudregel, skyldig att dela ut brev varje vardag. Nu vill Postnord testa en ny utdelningsmodell. Den innebär i stora drag att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens krav på tvådagarsbefordran.

Såsom Postnord beskrivit förslaget till förändrad utdelningsmodell för PTS så kommer den i praktiken medföra att de flesta mottagare får brevutdelning varannan dag. Försändelser som hämtas av mottagaren vid ombud eller postbox kommer enligt Postnord fortsätta delas ut varje dag.

PTS har informerat Postnord att myndigheten ser positivt på att de testar den nya utdelningsmodellen på geografiskt avgränsade områden för att operatören ska kunna utvärdera vilka konsekvenser den får för berörda avsändare och mottagare samt Postnord. PTS kommer under testerna följa att brevtjänsten är fortsatt tillförlitlig och lever upp till kraven i dagens regelverk.

Har PTS godkänt testerna?

PTS bedömer att Postnords tänkta utdelningsmodell såsom den har beskrivits för myndigheten ryms inom den befintliga lagstiftningen. Vi har delat med oss av denna bedömning till regeringen.

Klicka här för att läsa PTS bedömning.

PTS kommer följa hur Postnord genomför testerna av utdelningsmodellen och vilka konsekvenser den får för berörda i samhället. Vi har ställt ett antal krav på operatören inför och under kommande tester av utdelningsmodellen.

Till exempel:

  • Postnord ska genomföra riskanalyser.
  • I god tid kommunicera med avsändare och mottagare, särskilt med användargrupper med särskilda behov.
  • Följa upp vilka konsekvenser testerna får för berörda användare och att operatören uppfyller regelverkets krav t.ex. avseende tillförlitlighet och befordringstider under testperioden.

Om myndigheten upptäcker att Postnord inte lever upp till de krav som ställs, så har PTS möjlighet att agera.

Därför bör Postnord få göra förändringar

I takt med att samhället digitaliseras ändras befolkningen kommunikations- och konsumtionsmönster. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med över 40 procent. Bara mellan 2017 och 2018 så minskade brevvolymerna med drygt 180 miljoner brev. Samtidigt ökar paketmarknaden snabbt.

Det gör att postservicen behöver förändras för att motsvara samhällets behov och samtidigt vara miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Det är därför rimligt att Postnord får möjlighet att anpassa sin verksamhet. Posttjänsten kan inte fortsätta se ut som den gjorde förut. PTS undersökningar visar att behovet av snabb brevbefordran inte är lika stort som tidigare utan tillförlitlighet och förutsägbarhet i leveransen är viktigare. I dagens samhälle växer dessutom nya behov fram såsom flexiblare och mer situationsanpassade paketleveranser.

En liknande utveckling sker också i andra länder, till exempel Danmark och Norge.

Mer information

Det är Postnord som genomför den här förändringen. Har du fler frågor kring själva utdelningsmodellen så bör du kontakta Postnord.

  • Postnords kundservice: 0771-33 33 10

Frågor och svar

arrow På vilket sätt har PTS godkänt de här testerna?

PTS har bedömt att modellen, såsom Postnord beskrivit den för PTS fram tills nu, ryms inom gällande regelverk.

Myndigheten har inte fattat ett formellt beslut kring de här testerna. 

PTS kommer följa förändringen och följa upp att Postnord följer de krav som åligger bolaget.

arrow Hur påverkas postmottagare som i dag har utdelning färre än fem dagar i veckan?

Det är för tidigt att uttala sig om då alla konsekvenser av den föreslagna utdelningsmodellen ännu inte är utredda. Postnord har angett att modellen kommer att påverka alla mottagare lika.

 

arrow Står det inte i lagen att post ska delas ut varje dag?

Postdirektivet och postlagen skrevs i en tid då vi i Sverige skickade dubbelt så många brev som vi gör i dag.

I dag kommunicerar vi många gånger på andra sätt, såsom e-post, chattar, appar och det är långt ifrån alla som får brev varje dag. Det gör att de flesta i samhället inte har behov av brevutdelning fem dagar i veckan på samma sätt som tidigare. Det är då inte rimligt att upprätthålla en sådan service utan det är bättre att vi säkerställer att brevtjänsten är tillförlitlig dvs. kommer till rätt mottagare vid utlovad tidpunkt.

arrow Hur påverkar det här antalet brevbärare?

Det får Postnord svara på.

Vi har tittat på den här frågan utifrån möjligheten att ge den samhällsomfattande posttjänsten förutsättningar att även fortsättningsvis vara självfinansierad och samtidigt motsvara samhällets grundläggande behov.