Frågor och svar om paket och rekommenderade försändelser

Här hittar du frågor och svar om paket och rekommenderade försändelser. Klicka på frågan för att se svaret.

arrow Vad räknas som paket?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg. En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev.

arrow Finns det regler för hur lång tid det får ta att leverera ett paket?

Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg. I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller. Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem.

arrow Min försändelse är saknad eller försenad. Vart vänder jag mig för att klaga?

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till den operatör problemet gäller. Kontaktinformation till olika postoperatörer och en beskrivning av när du kan vända dig till PTS med ditt ärende.

arrow Finns det regler som säger att paket inte får ligga ute och skadas av väder och vind?

Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg. Det är därför inte en fråga för PTS.

För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören. I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören.

arrow Kan jag få ersättning om ett försändelse jag skickat med Postnord har försvunnit, försenats eller skadats?

Enligt 2 kap. 7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden. Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst. Villkoren återfinns på Postnords webbplats.

arrow Kan PTS pröva enskilda reklamationer? Vart ska jag i annat fall vända mig?

PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken. PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör. Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol.

arrow Vems ansvar är det om något av Postnords ombud gör fel?

Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar. Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord.

arrow Varför kan jag inte försäkra försändelser hos postombud?

Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera. Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare. Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser.

Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran.

arrow Placering av Postnords brevlådor och ombud

Enligt 3 kap. 1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post. Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren. Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.

Se var din närmaste brevlåda är placerad

arrow Problem med leveranser från Schenker, DHL, UPS, Bussgods, Budbee med flera. Vad kan PTS göra?

PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov. För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats. Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.

arrow Hur kommer Brexit påverka post- och pakettjänster till och från Storbritannien?

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar. Om du har fler frågor vänder du dig till Postnord.

Export

Genom utträdet ur EU kommer Storbritannien hamna utanför EU:s tullunion och därmed kommer man behöva fylla i tulldokumentation när varor skickas till Storbritannien, på samma sätt som man idag gör till Norge, USA eller andra länder utanför EU.

Klicka här för mer information.

Storbritannien kommer att ingå i portozon Europa ej EU för de tjänster som faktureras. Moms kommer inte tas ut på portot i det fall tjänsten är momspliktig. Brexit är en stor omställning för Royal Mail och det finns en risk för att det kan skapa förseningar i posthanteringen hos Royal Mail.

Import

Om Storbritannien hamnar utanför EU:s tullunion kommer man inte längre kunna ta emot varor tull- och/eller momsfritt från Storbritannien. E-handelsvaror kommer beläggas med moms och gåvor mellan privatpersoner kan skickas till ett värde av 500kr. Tullgränsen är 1600 SEK och importrestriktioner gäller för olika varor. Detta medför att mottagaren kommer att behöva betala en avgift för införtullningen precis som från andra länder utanför EU.

Kommunikation Information om hur Postnords tjänster påverkas finns tillgänglig på Postnords webbplats, www.postnord.se. Du har även möjlighet att ställa frågor till Postnords kundservice på telefon 0771-33 33 10 (helgfri mån-fre kl. 08.00-17.00) eller till kundservice.se@postnord.com.

arrow Hur regleras Postnords avgifter för tull, moms och hantering av försändelser?

En vara från ett land utanför EU får enligt tullbestämmelserna inte föras in i landet utan att vara tullbehandlad. Därför har Postnord att sköta tullbehandlingen innan försändelsen lämnas ut till mottagaren och för det arbetet tar Postnord ut en avgift. Den avgiften regleras inte i postlagen och det finns inte heller någon bestämmelse som förhindrar Postnord från att ta ut avgiften. Denna fråga ligger därför utanför PTS ansvarsområde. Vid ytterligare frågor om tullförfarandet får vi hänvisa till Tullverket och vad gäller själva avgiften får vi hänvisa till Postnord.

Har du fler frågor eller klagomål gällande Postnords tullhantering kontakta kundservice på telefon 0771-33 33 10 (helgfri mån-fre kl. 08.00-17.00) eller till kundservice.se@postnord.com. Om du inte får svar på dina frågor hos kundservice kan du kontakta Kundombudsmannen hos Postnord genom att mejla Kundombudsmannen@postnord.com.
Läs mer om Kundombudsmannen.