PostNords servicenät

Servicenätet är den fysiska struktur genom vilken PostNord gör sina produkter och tjänster tillgängliga för användarna. PostNords servicenät utgörs av:

PostNords postombud

Hitta närmsta ombud på Postnords webbplats.

Flertalet servicepunkter utgörs av postombud i butiker eller andra serviceinrättningar med vilka PostNord i de flesta fall ingått centrala avtal, huvudsakligen inom dagligvaruhandeln.

De centrala avtalen som normalt löper över fem år kompletteras med lokala avtal som ingås med de enskilda ombuden. Inför innevarande avtalsperiod tog PostNord tillfället i akt att genomföra ett antal förändringar. Sammanlagt har cirka 300 ombud avvecklats och istället hänvisas kunderna antingen till nya ombud eller till redan etablerade sådana.

PostNords företagscenter

Hitta närmsta företagscenter på Postnords webbplats.

Företagscentren är den del av servicenätet som fortfarande drivs i PostNords egen regi och som framgår av namnet är dessa främst till för att tillgodose näringsidkares och företagskunders behov av posttjänster. Antalet företagscenter har gradvis minskat sedan början av 2000-talet.

Vad händer med PostNords Företagscenter?

Den ursprungliga planen att helt avveckla PostNords företagscenter har ändrats och istället kommer de att finnas kvar även i framtiden om än i förändrad form. Av praktiska skäl visade sig det inte vara möjligt att ersätta många av de funktioner företagscenter har. Visserligen har ytterligare några företagscenter försvunnit fram till januari 2013 men flertalet är kvar. Öppettiderna minskas och företagscenter kommer att ha en mer renodlad funktion som inlämnings- och utlämningsställe. Det innebär bland annat att företagscentren endast kommer att ha frimärken och eventuellt några andra tjänster och produkter till försäljning.