Problem med postutdelning

PTS har på senare tid mottagit allt fler klagomål på utdelning av brev. Här kan du läsa om vad problemen beror på, vad vår roll är och vad vi gör åt problemen.

Under det senaste året har PTS mottagit ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. Den vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det handlar främst om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls eller att de delats ut för sent, eller att man av misstag fått grannens brev.

Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser PostNord men myndigheten har även fått allt fler klagomål gällande Bring CityMail.

arrow Vad beror problemen på?

Posthanteringen i Sverige genomgår stora förändringar, framförallt skickas det färre brev, men fler paket som ett resultat av ökad e-handel. PostNord har genomfört en rad åtgärder för att möta dessa förändringar. Framförallt handlar det om att breven maskinsorteras idag i högre grad och delas ut på ett annat sätt än tidigare.

arrow Vad gör PTS?

PTS roll som myndighet är att genom tillsyn och uppföljning ställa krav på PostNord och andra postoperatörer för att kvalitén i postservicen ska bibehållas. När vi får indikation om att det är problem i utdelningen på en viss ort för vi en dialog med postoperatören samt genomför i vissa fall tillsyn på den aktuella platsen för att problemen ska lösas.

Möte med ledningar

För att närmare utreda de bakomliggande omständigheterna till de påtalade kvalitetsbristerna har PTS tagit initiativ till ett möte med respektive ledningar för de aktuella postoperatörerna för att följa upp den genomförda studien samt också komma överens om en mera systematisk modell för den information som lämnas till PTS i samband med större organisations- och produktionsförändringar.

Öka tillsynen

PTS kommer också att öka antalet tillsynsbesök runt om i landet, med start i höst. Dessutom avser PTS att skärpa myndighetens tillsyn på orter där problem uppstår. Myndigheten kommer då, när så behövs, att på lokal nivå begära in handlingsplaner för hur den berörde postoperatören avser att komma tillrätta med problemen.

Oberoende studie av problemen

PTS har låtit genomföra en oberoende studie av problemen. De aktuella postoperatörerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter och kommentarer till vad som redovisats i studien.

Läs studien.

PTS ser allvarligt på den sjunkande kvaliteten i utdelningen vilket lett till att antalet klagomål på brevutdelningen har ökat. Om tillsynsinsatserna och dialogen med PostNord inte ger avsedd effekt och problemen kvarstår, kommer vi att undersöka vilka möjligheter vi har att vidta andra legala åtgärder.

arrow Upplever du problem med utdelningen?

Om du har problem med postutdelningen där du bor och det gäller ett annat område än de som täcks av ovanstående tillsynsinsatser, bör du i första hand vända dig till postoperatören. Du kan också göra en anmälan till PTS. PTS kan tyvärr inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.