Rapporter inom postområdet

Inom postområdet publicerar PTS varje år ett varierande antal rapporter. Samtliga rapporter finns tillgängliga via länken ovan. Rapporten Service och konkurrens görs varje år.

Svensk postmarknad

PTS tillsynsarbete redovisas årligen i rapporten Svensk postmarknad i överensstämmelse med instruktionerna i PTS regleringsbrev (pdf). I rapporten gör myndigheten en uppföljning och analys rörande posttjänster med följande information:

  • Utvecklingen på postmarknaden och den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar
  • Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit och hur den regleringen på postområdet har påverkat utvecklingen på postmarknaden.
  • Hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av Posten.
  • Prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts.
  • Arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten.
  • Eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Undersökning av befolkningens användning av posttjänster

Inom ramen för sin tillsynsverksamhet genomför PTS sedan 1997 med jämna mellanrum en undersökning av den svenska befolkningens användning av posttjänster.

Undersökningens syfte är att beskriva den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i Postens service. Målgruppen är befolkningen i Sverige mellan 16-84 år.

Trafikanalys undersökning om postverksamheten i Sverige

Trafikanalys genomför årligen en undersökning som syftar till att åskådliggöra tjänster, hanterade volymer, intäkter och kostnader samt sysselsättning inom postverksamheten i Sverige. Statistiken bidrar till att uppmärksamma, analysera, åtgärda och följa upp olika förhållanden inom sektorn. Undersökningen genomförs i samarbete med PTS.

2015 års rapport är den tjugoförsta i ordningen.