Behandling av personuppgifter i PTS tillstånds- och frekvensregister

Post- och telestyrelsen (PTS) är en statlig myndighet och personuppgiftsansvarig.

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, adress, telefonnummer, e-postadress personnummer, anropssignal, MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity), uppgifter om radioutrustning samt dess användning. 

PTS behöver uppgifterna för att bevilja tillstånd att använda radiosändare eller medge överlåtelse av sådant tillstånd enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Frekvens- och tillståndsregistret är ett administrativt register över tillståndshavare och tillstånd. Registret används även för att administrera innehav, t.ex. vid adressändring  och som underlag för fakturering av årsavgifter för innehav av tillstånd.

Användningen av radiosändare är tillståndspliktig. Det är PTS som har befogenhet att bevilja tillstånd att använda radiosändare. Den rättsliga grunden är således myndighetsutövning. Därutöver har PTS, enligt förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation, en skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden om tillstånd att använda radiosändare avseende prövning av om radioanvändningen kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet och behovet av att förena ett sådant tillstånd med särskilda villkor.

Personuppgifterna behandlas även genom överföring till andra myndigheter i samband med myndighetens generella utredningsansvar enligt förvaltningslagen. Behandling genom överföring av personuppgifter sker till Försvarsmakten respektive Säkerhetspolisen i syfte att klarlägga om radioanvändningen enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet och behovet av att förena ett tillstånd med villkor.

Uppgifterna bevaras enligt arkivlagstiftningen.

Personuppgifterna är hämtade från sökanden alternativt Folkbokföringsregistret i samband med adresskontroll och Transportstyrelsen i samband med ägarkontroll av båt och flyg.

Behöriga tjänstemän på PTS har tillgång till personuppgifterna. Även tjänstemän vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmakten får tillgång till personuppgifterna.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort felaktiga uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten. Vad gäller behandlingen vid Försvarsmakten och Säkerhetspolisen hänvisas till respektive myndighet.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som omfattas av sekretess lämnas inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter

Postadress: 
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00