Inomhustäckning

Täckning inomhus har blivit allt viktigare för oss som använder mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Samtidigt är det vanligt med bristande täckning från mobilnäten när vi befinner oss inne i byggnader. Det finns dock flera saker som du som användare kan göra för att förbättra inomhustäckningen.

 

arrow Vad är täckning?

Täckning innebär att signalstyrkan där man befinner sig är tillräckligt bra för att man ska kunna använda mobila tjänster. Men olika typer av tjänster ställer olika krav på signalstyrkan för att kunna fungera. Täckningen på en plats kan alltså vara olika för olika typer av tjänster. Taltäckning är den täckning som krävs för att ringa eller ta emot ett samtal via mobiltelefoni. Man kan även tala om datatäckning, som är den täckning som krävs för att kunna använda internet eller tjänster som kräver internet. Datatjänster kräver normalt högre signalstyrka än taltjänster och den datahastighet du kan få påverkas av signalstyrkan på den plats du befinner dig.

Täckningsområde för data- respektive taltjänster

En majoritet av Sveriges befolkning kan idag använda mobiltelefoni hemma och på arbetsplatsen genom täckning från det befintliga mobilnätet utomhus, som ger täckning utifrån-och-in. När mobiltelefonin kom ville vi användare kunna ringa samtal och så småningom skicka sms, framför allt utomhus. I dag vill vi också använda mobiltelefoni för att ansluta till internet och använda appar både utomhus, hemma och på arbetsplatsen eller i skolan.

Illustrationer: Marie Åhfeldt, Mås Illustra

arrow Hur kan jag få mer information om inomhustäckningen?

När man sluter avtal med en operatör förväntar man sig ofta att tjänsten ska fungera överallt inklusive hemma. Operatörerna lovar oftast bara att det finns täckning på en viss plats utomhus. De täckningskartor som operatörerna använder för att visa var de har täckning bygger dessutom på beräkningar och tar inte alltid hänsyn till naturliga hinder som kan påverka täckningen. På mobiltelefoner visas ofta staplar som indikerar hur bra täckning du faktiskt har.

Dämpning av signalstyrkan från mobilnätet inomhus

Innan du ingår avtal med operatören är det viktigt att fråga om täckningen på den adress där du normalt kommer att använda abonnemanget och undersöka de täckningskartor som finns på operatörens webbplats. Begär att få testa tjänsten innan du binder dig till ett avtal – flera operatörer erbjuder den möjligheten. Det är viktigt att man kommer överens om villkoren för att prova tjänsten hemma.

Från och med 1 januari 2015 är täckningskartorna som operatörerna visar på sina webbplatser tydligare, och visar bland annat om det är troligt att det finns inomhustäckning. Täckningen visas där separat för tal (2G och 3G) respektive data (2G, 3G och 4G) med tre olika nivåer, där nivån ”mycket god täckning” innebär att det troligen finns täckning inomhus.

Illustrationer: Marie Åhfeldt, Mås Illustra

arrow Vad påverkar min inomhustäckning?

Signalstyrkan i mobilnätet vid din bostad är det som påverkar förutsättningarna att få inomhustäckning mest. Andra viktiga faktorer är hur huset är byggt och vilken typ av byggnadsmaterial som använts. I energisparsyfte bygger man idag täta hus med bland annat energisparfönster. Energisparfönster bevarar värmen inomhus men dämpar också signalerna från mobiltelefoninätet. Detta kan medföra dålig eller obefintlig inomhustäckning. Samtidigt som det utvecklas lösningar för att förbättra inomhustäckningen så kommer det ändå att vara täckning från mobiltelefoninätet utomhus som bidrar mest till täckning inomhus i privata bostäder. Mobiltäckningen utomhus förbättras ständigt.

Om du trots indikation på bra täckning inte kan använda mobila tjänster i hemmet beror det troligen på störning från andra sändare. Sådan kan till exempel uppstå i lägenheter högt upp i ett flerfamiljshus, om man får in signaler från flera basstationer. Kontakta din operatör om du upplever störningar.

arrow Vad kan jag göra för att få bättre inomhustäckning?

Det finns flera saker som du själv kan pröva för att förbättra inomhustäckningen. Ibland kan det räcka att du förflyttar dig till en plats hemma där täckningen är bättre, till exempel intill ett fönster. När det gäller mobiltelefoner kan det ibland löna sig att använda handsfree för att inte blockera den inbyggda antennen med handen. Om detta inte räcker så finns det andra lösningar. Konsultera gärna din operatör för att få råd om lämplig lösning och passande utrustning.

För att förbättra utifrån-och-in-täckningen kan man ansluta en extern antenn. Det finns många olika typer av externa antenner. Gemensamt för dem är att de ska placeras på en plats där signalstyrkan är god. Signalen förs därefter vidare via en antennkabel. Om terminalen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator) har ett antennuttag kan antennen kopplas direkt till terminalen. Moderna mobiltelefoner och surfplattor saknar vanligen antennuttag. Då kan man i stället använda en antennadapter med trådlös signalöverföring för att ansluta den externa antennen. När antennen kopplas direkt till terminalen kan man använda både tal- och datatjänster, men man förlorar mobiliteten i hemmet. En vanlig lösning är därför att koppla den externa antennen till en wifi-router med mobilanslutning.

arrow Mer information om olika lösningar

Här finns mer information om olika lösningar för bättre inomhustäckning: