Tekniktermer

Här finns kortfattad information om system, tillämpningar och olika typer av till exempel överföringstekniker.

För att lättare hitta rätt har vi gjort en indelning efter tjänster. Till exempel ligger information om den digitala mobilradiotekniken TETRA under tjänsten ”mobil radio” och användning undantagen från tillståndsplikt, till exempel trådlösa hörlurar, under ”lågeffektsutrustning”.

arrow Mobil radio

Mobil radio är system för radiokommunikation där minst en enhet kan användas under förflyttning inom ett geografiskt område. Till mobil radio räknas bland annat mobiltelefonitekniker som UMTS, GSM, UIC och CDMA2000. Dit räknas även ERMES och privat landmobil radio som TETRA, Mobitex etc.

arrow Fast radio

Fast radio består i huvudsak av radiolänkar för överföring av tal och data i områden där det är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med kabeldragning. Fast radio kan även bestå av kommunikation från en sändare till ett flertal mottagare, så kallad punkt till multipunkt.

arrow Satellitkommunikation

Satellitkommunikation sker förutom mellan jord och satellit och vice versa även mellan satelliter. Satelliterna delas ofta in i GSO, geostationära, och NGSO, icke geostationära, beroende på sina banor kring jorden. Bland användningsområdena kan nämnas utsändning av TV och radio, fast bredbandig access till hushåll och företag, fasta teleförbindelser, mobila kommunikationer till satellittelefoner och terminaler i fordon och på båtar och satellitnavigering.

arrow Rundradio

Rundradio är benämningen på utsändning av TV och radio till allmänheten. Rundradio inbegriper även de nya digitala systemen DAB och DVB.

arrow Sjöfartsradio

Till sjöfartsradio räknas system såsom maritim mellanvågsradio, kortvågsradio och VHF, samt nödradiosystem till exempel GMDSS, Global Marine Distress and Safety System.

arrow Luftfartsradio

Luftfartsradio omfattar kommunikation till och från flygplan, bland annat flygledningsradio. Andra system med anknytning till luftfart, som landningssystemet DME, räknas som radionavigering.

arrow Lågeffektsutrustning

Utrustning med låg uteffekt avsedd för överföring av data eller tal över korta avstånd, även benämnd Short Range Device, SRD. Exempel på sådan utrustning är radiostyrning, dörröppnare för bilar, olika typer av larmöverföring, telemetri, audioprodukter som trådlösa högtalare, hörlurar och mikrofoner osv. De kräver i regel ej individuellt radiotillstånd.

arrow Vetenskap

Vetenskapen nyttjar radio bland annat inom områdena radioastronomi, jordutforskning och rymdforskning. Frekvenserna ligger ofta i de högre banden.

arrow Amatörradio

Amatörradio finns i de flesta banden och innefattar allt från talkommunikation i LF-banden till satellitkommunikation i GHz-området.

arrow Diverse teknikområden

Under diverse teknikområden beskrivs dels nya tekniker som till exempel PLT, Power Line Transmission, UWB, Ultra Wide Band, ISM-tillämpningar, Industrial, Medical, Science men även traditionella tekniker såsom till exempel radar och andra radionavigeringssystem.