Frågor PTS hanterar

Har du som konsument problem med, eller frågor som rör, något av nedanstående är du välkommen att kontakta PTS. Genom konsumenters erfarenheter kan PTS få en uppfattning om vilka problem som finns inom dessa områden och om det finns behov av mer information eller andra åtgärder. I vissa fall gäller även bestämmelserna andra grupper av användare.

arrow Avtalsinformation

Innan ett avtal ingås ska operatören på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet till konsumenten och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. Sammanfattning ska innehålla de viktigaste delarna av den information som ska ges innan ett avtal ingås till exempel priser och avtalstid. Operatören ska tillämpa villkor som innebär att avtalet först gäller när konsumenten har tagit emot sammanfattningen och bekräftat sin vilja att ingå avtalet.

Detta gäller även avtal som ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte slutanvändaren uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

Mer information om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås finns i PTS föreskrift PTSFS 2022:6.

Det är Konsumentverket  som hanterar frågor som berör oskäliga avtalsvillkor, vilseledande marknadsföring eller avtalsbrott.

arrow Ändring av avtal

Om en operatör vill ändra ett avtal som ingåtts med en slutanvändare måste slutanvändaren få ett meddelande (en underrättelse) om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Slutanvändaren ska underrättas på ett klart och begripligt sätt. Om slutanvändaren inte godkänner de nya villkoren har denne rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon ytterligare kostnad.

När slutanvändaren meddelas om en avtalsändring så ska denne få information om sina rättigheter om att säga upp avtalet.

Att en operatör i avtalet förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren, till exempel en prishöjning, friskriver inte denne från skyldigheten att underrätta slutanvändaren.

Inom tre månader från underrättelsen får en slutanvändare som inte godtar de nya villkoren säga upp avtalet utan ytterligare kostnad.

arrow Prisinformation

Operatörer ska offentliggöra information om bland annat priser, och användningsavgifter. Informationen ska vara lättåtkomlig och tillgänglig. Det innebär att informationen till exempel bör finnas tillgänglig på en webbplats. I PTS föreskrift PTSFS 2022:7, finns mer information om offentliggörande av information.

arrow Bindningstid

Avtal mellan en operatör och en konsument får ha max 24 månaders inledande bindningstid.

Bestämmelsen gäller även avtal som ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag eller organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte slutanvändaren uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

Avtal som gäller avbetalning av anläggning av en fysisk anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät, till exempel anläggning av fiber, får ha en längre bindningstid än 24 månader.

arrow Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en konsument får vara max en månad (om inte avtalet har ingåtts före den 1 maj 2014).

arrow Operatörslås

Ett abonnemang kan vara kopplat till tillhörande utrustning såsom en mobiltelefon under en inledande bindningstid och utrustningen kan då vara låst till en viss operatör. Operatören ska låsa upp ett sådant operatörslås utan kostnad direkt efter bindningstidens slut om konsumenten begär det. Omedelbart efter bindningstidens utgång är operatören även skyldig att tydligt informera om möjligheten att kostnadsfritt få operatörslåset borttaget.

arrow Grundläggande driftsäkerhet

PTS bedriver tillsyn över att operatörer upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet. Läs mer om grundläggande driftsäkerhet.

arrow Kreditspärr

Konsumenter ska ha möjlighet att avgiftsfritt få en spärr mot utgående samtal när räkningen har nått ett visst belopp. 

arrow Lagring av uppgifter

PTS bedriver tillsyn över hur operatörer hanterar uppgifter om abonnenter och den trafik som överförs.

arrow Nummerspärr

Slutanvändare ska ha möjlighet att avgiftsfritt spärra vissa nummer för utgående samtal. 

arrow Nummerportabilitet

Abonnenter ska ha möjlighet att flytta ett telefonnummer från en operatör till en annan.

arrow Ringa och surfa utomlands

En EU-förordning reglerar bland annat hur mycket operatörerna får ta betalt när du ringer och tar emot samtal eller surfar i ett annat EU-land.

arrow Specificerad telefonräkning

Slutanvändare ska kunna få sin telefonräkning specificerad. Fakturor för telefon och internet ska kunna fås specificerade.

arrow Rätten till telefoni och internet

Konsumenter ska kunna ringa, ta emot samtal och ha en funktionsduglig uppkoppling mot internet i sin fasta bostad. Läs mer här:

arrow Utebliven betalning

Om en abonnent inte betalar för telefoni (fast eller mobil) får tjänsten avbrytas först sedan abonnenten uppmanats att betala inom viss skälig tid och då med upplysning om att telefonitjänsten annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får telefonitjänsten inte avbrytas.

Om en abonnent vid upprepade tillfällen betalar för sent, får operatören avbryta telefonitjänsten omedelbart. Operatören ska i sådana fall genast underrätta abonnenten om att tjänsten avbryts. Under en tid av lägst tio dagar från att tjänsten avbryts ska abonnenten ha möjlighet att ringa 112-samtal och andra avgiftsfria samtal.

Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning av en viss tjänst ska avbrottet begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt.

arrow Utlämnande av uppgifter

Operatörer har inte rätt att lämna ut uppgifter om abonnemang med hemligt nummer till abonnentupplysningsföretag. Har en operatör trots detta lämnat ut sådana uppgifter, ska konsumenten i första hand kontakta operatören.