Frågor PTS hanterar

Frågor som PTS har tillsyn över.

Har du som konsument problem med, eller frågor som rör, något av nedanstående är du välkommen att kontakta PTS. Genom konsumenters erfarenheter kan PTS få en uppfattning om vilka problem som finns inom dessa områden och om det kan finnas behov av mer information eller andra åtgärder.

arrow Avtalsinformation

En rad villkor måste finnas med i teleoperatörernas avtal med slutanvändaren, till exempel leveranstid, priser, uppsägningstid och ersättning vid avbrott i tjänsten.

Operatörerna ska också informera om ändringar i avtalet som inte är till uppenbar fördel för abonnenten. Läs mer på sidan "Ändra avtal".

PTS kan däremot inte ta upp frågor som berör oskäliga avtalsvillkor, vilseledande marknadsföring eller avtalsbrott. Dessa frågor hanteras av Konsumentverket.

arrow Grundläggande driftsäkerhet

PTS bedriver tillsyn över att operatörer upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet. PTS kan dock inte agera vid störningar som drabbar enskilda abonnenter. Läs mer om grundläggande driftsäkerhet.

arrow Klagomål på postoperatör

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Du kan också göra en anmälan till PTS. Anmälan kan ligga till grund för beslut om eventuella tillsynsåtgärder. Läs mer om hur du gör en anmälan till PTS.

arrow Kreditspärr

Konsumenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt få en spärr mot utgående samtal när räkningen har nått ett visst belopp. Läs mer om spärrtjänster.

arrow Lagring av uppgifter

PTS bedriver tillsyn över hur operatörer hanterar uppgifter om abonnenter och den trafik som överförs.

arrow Nummerspärr

Konsumenter ska ha möjlighet att kostnadsfritt spärra vissa nummer för utgående samtal. Läs mer om spärrtjänster.

arrow Nummerportabilitet

Konsumenter ska ha möjlighet att flytta ett telefonnummer från en operatör till en annan. Läs mer om nummerportabilitet.

arrow Prisinformation

Operatörer som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster ska hålla information om priser, taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig. Det innebär att informationen till exempel bör finnas tillgänglig på en webbplats. Läs mer om prisinformation.

arrow Roaming

En EU-förordning reglerar bland annat hur mycket operatörerna får ta betalt när du ringer eller tar emot samtal i ett annat EU-land. Läs mer om Mobiltelefoni och surf inom EU.

arrow Specificerad telefonräkning

Konsumenter ska kunna få sin telefonräkning specificerad. Läs mer om specificerad telefonräkning.

arrow Tillgänglighet till telefoni

Konsumenter ska kunna ringa, ta emot samtal och ha en funktionsduglig uppkoppling mot internet i sin fasta bostad. Läs mer om tillgänglig telefoni.

arrow Utebliven betalning

Om en abonnent inte betalar för en telefonitjänst (fast eller mobil) finns det regler som operatören måste följa innan tjänsten får stängas av. Läs mer om utebliven betalning.

arrow Utlämnande av uppgifter

Operatörer har inte rätt att lämna ut uppgifter om abonnemang med hemligt nummer till abonnentupplysningsföretag. Har en operatör trots detta lämnat ut sådana uppgifter, ska konsumenten i första hand kontakta operatören. Om operatören inte rättar till misstaget, kan detta anmälas till PTS.