Utebliven betalning

Om en abonnent inte betalar för en telefonitjänst (fast eller mobil) får tjänsten avbrytas först sedan abonnenten uppmanats att betala inom viss skälig tid och då med upplysning om att telefonitjänsten annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får telefonitjänsten inte avbrytas.

Om en abonnent vid upprepade tillfällen betalar för sent, får operatören avbryta telefonitjänsten omedelbart. Operatören ska i sådana fall genast underrätta abonnenten om att tjänsten avbryts. Under en tid av lägst tio dagar från att tjänsten avbryts ska abonnenten ha möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning av en viss tjänst ska avbrottet begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt.

Gäller för:

Alla operatörer som erbjuder ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig telefonitjänst.

Ansvarig myndighet:

Post- och telestyrelsen