Stickprovsmätningar av mobiltäckningen

Post- och telestyrelsens (PTS) mål är att konsumenterna ska ha bästa möjliga telefoni- och bredbandstjänster oavsett var i Sverige man bor.

PTS har testat telebolagens täckningskartor genom att göra stickprover runt om i landet. Du hittar en länk till rapporten i kolumnen till höger.

Stickprovsmätningarna var en del i vårt arbete med att främja utbyggnaden av mobilnät och öka kunskapen om mobiltäckning. Dessutom har vi fått i uppdrag att kartlägga utbyggnaden av mobilnäten samt ta fram en långsiktig plan för hur mobiltäckningen ska förbättras ytterligare.

Den 30 maj genomförde vi ett dialogmöte med regionala och kommunala företrädare, samt operatörer där vi diskuterade mobiltäckningen.

Vi vill skapa ett tillfälle att utbyta idéer om samverkan för utbyggnad samt identifiera goda exempel. Under hösten och vintern följer vi upp det nationella mötet genom att anordna regionala dialogmöten på flera olika platser i landet i syfte att fortsätta diskussionen och stimulera utbyggnaden av mobilnäten.

Flera regeringsuppdrag om mobiltäckning

Den 17 maj 2013 fick PTS i uppdrag av regeringen att göra stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckning, närmare bestämt att ”genomföra och åskådliggöra resultaten av stickprovsmätningar inom identifierade områden där operatörer uppger att de har mobiltäckning.” PTS presenterade resultaten för näringsdepartementet i juni 2013.

Vid samma tillfälle fick vi även i uppdrag att:

  • Arrangera dialogmöten i syfte att underlätta frivilliga lösningar och att genom samverkan öka utbyggnaden av mobilnät.
  • Kartlägga mobilnätsutbyggnaden. Vi ska samla in detaljerad information över hur utbyggnaden av näten görs.