3,5 GHz-bandet

PTS har tilldelat frekvenser i 3,5 GHz-bandet (som omfattar 3,4-3,8 GHz). Frekvenserna lämpar sig för mobila bredbandstjänster och är intressanta för kommande 5G-utveckling. Tilldelningen i 3,5 GHz-bandet genomfördes gemensamt med tilldelning av tillstånd i 2,3 GHz-bandet.

2022-02-10

Frekvensbandet 4200 - 4400 MHz används för radarhöjdmätare inom luftfarten

Äldre modeller av radarhöjdmätare är inte tillräckligt anpassade för att filtrera bort signaler utanför detta band. Inom luftfartssektorn pågår därför ett arbete med att uppdatera standarderna för att utrustningen ska få bättre prestanda och inom CEPT/Electronic Communications Committee genomförs studier kring samexistens mellan mobila 5G-system i 3400 - 3800 MHz-bandet och radarhöjdmätare i 4200 - 4400 MHz (CEPT.ORG - ECC).

2021-02-19

Förtydligande av tillståndsvillkor

Net4Mobility HB har begärt ett förtydligande av tillståndsvillkor 25 kopplat till tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet. I villkorspunkt 25 i bilaga A2 till tillståndsbeslutet beskrivs hur produkter från vissa namngivna leverantörer inte får användas i centrala funktioner, vilka definieras i villkorspunkt 24.

Eftersom begäran avser tillståndsvillkor som rör krav av betydelse för Sveriges säkerhet har Post- och telestyrelsen haft kontakt med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att säkerställa att skrivningen i vårt svar är ändamålsenlig.

PTS kan förtydliga att villkoret tar sikte på utrustning som är informationshanterande, det vill säga utrustning genom vilken information på något vis kan påverkas. PTS kan inte lämna något förhandsbesked om vilken utrustning eller vilka nätdelar som mer specifikt skulle kunna omfattas av villkorspunkterna 24 och 25. Den frågan kan komma att aktualiseras i ett konkret tillsynsärende.

2021-01-20

Tilldelningsbeslut är fattade

I dag är tilldelningsbeslut fattade.

Ta del av tilldelningsbeslut, villkor för tillstånd och bilagor.

 

2021-01-19

Budgivning dag 1 - auktionerna är avslutade

Klockauktionen för 3,5 GHz-bandet är avslutad efter totalt fyra genomförda budrundor. Även placeringsdelen för 3,5 GHz-bandet är avslutad. Efter avslutad 3,5 GHz-auktion stod det klart att det fanns budgivare som kvalificerat sig för helbandsauktion av 80 MHz i 2,3 GHz-bandet, vilken också avslutats under dagen. Tillstånden har fördelats enligt nedanstående tabell.

 

Budgivare

Tillstånd i
3,5 GHz-bandet

Tillstånd i
2,3 GHz-bandet

Auktionslikvid (SEK)

Hi3G Access AB

 

Vinnare av 100 MHz i frekvensutrymmet 3400-3500 MHz

 

491 250 000

Net4Mobility HB

 

Vinnare av 100 MHz i frekvensutrymmet3620-3720 MHz

 

665 500 000

Telia Sverige AB

 

Vinnare av 120 MHz i frekvensutrymmet 3500-3620 MHz

 

760 250 006

Teracom AB

 

 

Vinnare av 80 MHz i frekvensutrymmet 2300-2380 MHz

400 000 000

 

2021-01-19

I dag startar auktionerna

Efter varje avslutad auktionsdag, under huvuddelen av auktionen för respektive frekvensband, kommer information om totalt antal genomförda budrundor, budnivån (klockpris) i den senaste budrundan och den sammanlagda efterfrågan publiceras på denna sida.

2020-12-18

5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

2020-11-09

Villkor i auktionerna stoppade av Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

PTS har därför meddelat de operatörer som är godkända att delta att den planerade auktionen inte inleds tisdag den 10 november.  PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt.

2020-11-09

PTS yttrande till Förvaltningsrätten

PTS har lämnat yttrande i fråga om inhibition m.m. till Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av överklagande.

Ta del av yttrandet

2020-10-20

Beslut om godkännande av sökande och tillkommande villkor i auktionerna

PTS har i dag beslutat om vilka aktörer som är godkända för att delta i auktionerna, samt om tillkommande tillståndsvillkor för att skydda Sveriges säkerhet.

Ta del av beslutet

2020-10-09

Förtydligande/rättelse i allmän inbjudan

PTS har uppmärksammat två avsnitt i kapitel 5 i allmän inbjudan som behöver förtydligas. Som framgår av svaren på frågorna 1 respektive 13 i PTS Frågor och svar om auktionerna i 3,5 och 2,3 GHz-banden behöver första stycket i avsnitt 5.3.2.6 förtydligas, likaså punktlistan i avsnitt 5.3.2.7.

Första meningen i avsnitt 5.3.2.6 ska vara – Potentiellt säkerställt utträdesbud: Om en budgivare i klockauktionen (huvuddelen) för 3,5 GHz-bandet lämnar ett klockbud för noll (0) block och i samma budrunda lägger endast ett utträdesbud för exakt fyra (4) block (dvs. 80 MHz), kommer detta utträdesbud att registreras som ett potentiellt säkerställt utträdesbud (nedan kallat potentiellt säkerställt bud).

Den andra punkten i avsnitt 5.3.2.7 i punktlistan ska vara – PTS kommer sedan att upprätta de värdemaximerande kombinationerna av dessa bud, där slumpen avgör vid lika bud (med eventuella osålda block värderade till noll (0) SEK) som:

i.             sammantaget inte överstiger utbudet,

ii.            inkluderar alla säkerställda bud (endast i 3,5 GHz-bandet) och

iii.           inkluderar exakt ett bud per budgivare.   

2020-07-03

Förhandsprövningen har inletts

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Nu inleds den förhandsprövning som avgör vilken eller vilka sökande som blir godkända att delta i auktionerna.

2020-06-29

Rättelse av fel i allmän inbjudan

PTS har uppmärksammat ett fel i kapitel 5 i Bilaga 1 – Allmän inbjudan. I kapitel 5.5.4, första meningen andra stycket, ska det stå att Y vann 6 block, inte 5 block. Dvs. antalet block som motsvarar Yu i tabellen i kapitel 5.5.3. Samma fel återfinns i den engelska versionen.

2020-06-16

Kompletterande önskemål kring inlämning av ansökan

För att underlätta PTS handläggning önskar PTS att sökande i samband med inlämning av ansökan även lämnar in två kopior av ansökan på USB-stickor (en kopia per USB-sticka). Detta är ett önskemål från PTS sida och alltså inte ett formellt krav som påverkar bedömningen av ansökningar.

2020-05-26

Förtydliganden avseende förhandsprövning

Nu finns ett dokument med förtydliganden efter möte/möten som hölls under vecka 20, som stöd för ansökan. 

Ta del av dokumentet med förtydliganden

2020-04-17

Inbjudan till auktionerna publicerad

PTS har i dag publicerat inbjudan till auktion. Ansökan ska ha inkommit senast 30 juni och auktionen planeras till den 10 november.

Ta del av underlaget

PTS har även publicerat ett bemötande av inkomna samrådssvar

Ta del av inkomna svar och bemötande

2020-03-26

Ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Ta del av föreskriften

2020-03-09

Inkomna samrådssvar publicerade

Ta del av inkomna samrådssvar.

2020-02-07

Andra samråd om auktionsregler publicerat

Ta del av samrådet

PTS har också publicerat sitt bemötande av inkomna svar på förra samrådet.

Ta del av bemötandet

2019-11-16

Samråd om regler för spektrumauktioner under första kvartalet 2020

PTS kommer att samråda nya regler för auktionerna av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020. Myndighetens inriktning är att hålla auktionerna under 2020.

PTS arbetar nu med att anpassa regler och villkor för tilldelningen till de ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som träder i kraft den 1 januari 2020.

2019-11-15

PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

PTS kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats. Skälet till detta är att PTS arbetar med att anpassa tilldelningen till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020.

2019-07-09

Samrådssvar publicerade

De svar som inkommit till PTS vad gäller samrådet av begränsningsbeslut och allmän inbjudan är nu publicerade.

Ta del av samrådssvar

2019-06-14

Frågor och svar publicerade

Nu finns en sida där PTS besvarar de frågor om tilldelningen som inkommit. Sidan kommer uppdateras löpande när nya frågor kommer in. 

Ta del av frågor och svar.

2019-06-13

Material från informationsmöte

Klicka är för att se presentationen från informationsmötet.

2019-06-03

Samråd av begränsningsbeslut och allmän inbjudan att delta i tilldelningen

Samrådet finns nu publicerat. Sista svarsdatum är den 8 juli.
Ta del av samrådet.

Bemötandet av inkomna svar i konsultationen finns också publicerat. 
Ta del av bemötandet.

2019-04-29

Samråd av allmän inbjudan planeras till början av juni

PTS planerar att i början av juni inleda samråd av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. Samtidigt planerar myndigheten att publicera bemötandet av inkomna synpunkter och förslag från tidigare konsultation.

2019-03-07

Konsultationssvar publicerade

Ta del av inkomna konsultationssvar.

2019-02-06

Konsultation av förslag inför tilldelningen

Ta del av konsultationsdokument.

2018-06-14

Engelsk översättning av förstudie och remissammanställning finns tillgängliga

Preliminary study

PTS response to the referral

2018-05-03

Förstudierapport rekommenderar tilldelning av bandet under 2019

PTS har publicerat sin slutliga förstudierapport samt inriktning för det fortsatta arbetet, inklusive bemötanden av inkomna remissvar.

Ta del av förstudierapporten

Ta del av remissvar och bemötande

2018-02-16

Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Ta del av remissen.