3,5 GHz-bandet

PTS arbetar med tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet (som omfattar 3,4-3,8 GHz) med inriktningen att bandet ska tilldelas under 2020. Frekvenserna lämpar sig för mobila bredbandstjänster och är intressanta för kommande 5G-utveckling. I bandet finns i dag kommunbaserade och nationella blocktillstånd med olika tillståndstider. Tilldelningen i 3,5 GHz-bandet kommer att ske gemensamt med tilldelning av tillstånd i 2,3 GHz-bandet. På denna sida publiceras aktuell information om tilldelningen av båda banden.

2020-07-03

Förhandsprövningen har inletts

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Nu inleds den förhandsprövning som avgör vilken eller vilka sökande som blir godkända att delta i auktionerna.

Ta del av webbnyhet.

2020-06-29

Rättelse av fel i allmän inbjudan

PTS har uppmärksammat ett fel i kapitel 5 i Bilaga 1 – Allmän inbjudan. I kapitel 5.5.4, första meningen andra stycket, ska det stå att Y vann 6 block, inte 5 block. Dvs. antalet block som motsvarar Yu i tabellen i kapitel 5.5.3. Samma fel återfinns i den engelska versionen.

2020-06-16

Kompletterande önskemål kring inlämning av ansökan

För att underlätta PTS handläggning önskar PTS att sökande i samband med inlämning av ansökan även lämnar in två kopior av ansökan på USB-stickor (en kopia per USB-sticka). Detta är ett önskemål från PTS sida och alltså inte ett formellt krav som påverkar bedömningen av ansökningar.

2020-05-26

Förtydliganden avseende förhandsprövning

Nu finns ett dokument med förtydliganden efter möte/möten som hölls under vecka 20, som stöd för ansökan. 

Ta del av dokumentet med förtydliganden

2020-04-28

Inbjudan till enskilda möten under vecka 20

PTS bjuder tillsammans med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten in till enskilda möten med aktörer som är intresserade av att delta i den planerade tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Mötena kommer att hållas under den 11-15 maj och anmälan till möten ska ha inkommit senast 6 maj.

Ta del av inbjudan

 

2020-04-17

Inbjudan till auktionerna publicerad

PTS har i dag publicerat inbjudan till auktion. Ansökan ska ha inkommit senast 30 juni och auktionen planeras till den 10 november.

Ta del av underlaget

PTS har även publicerat ett bemötande av inkomna samrådssvar

Ta del av inkomna svar och bemötande

2020-03-26

Ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Ta del av föreskriften

2020-03-09

Inkomna samrådssvar publicerade

Ta del av inkomna samrådssvar.

2020-02-07

Andra samråd om auktionsregler publicerat

Ta del av samrådet

PTS har också publicerat sitt bemötande av inkomna svar på förra samrådet.

Ta del av bemötandet

2019-11-16

Samråd om regler för spektrumauktioner under första kvartalet 2020

PTS kommer att samråda nya regler för auktionerna av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020. Myndighetens inriktning är att hålla auktionerna under 2020.

PTS arbetar nu med att anpassa regler och villkor för tilldelningen till de ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som träder i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

2019-11-15

PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

PTS kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats. Skälet till detta är att PTS arbetar med att anpassa tilldelningen till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

2019-07-09

Samrådssvar publicerade

De svar som inkommit till PTS vad gäller samrådet av begränsningsbeslut och allmän inbjudan är nu publicerade.

Ta del av samrådssvar

2019-06-14

Frågor och svar publicerade

Nu finns en sida där PTS besvarar de frågor om tilldelningen som inkommit. Sidan kommer uppdateras löpande när nya frågor kommer in. 

Ta del av frågor och svar.

2019-06-13

Material från informationsmöte

Klicka är för att se presentationen från informationsmötet.

2019-06-03

Samråd av begränsningsbeslut och allmän inbjudan att delta i tilldelningen

Samrådet finns nu publicerat. Sista svarsdatum är den 8 juli.
Ta del av samrådet.

Bemötandet av inkomna svar i konsultationen finns också publicerat. 
Ta del av bemötandet.

2019-05-29

Inbjudan till informationsmöte om auktionsregler vid tilldelningen

Mötet hålls den 10 juni. För mer information och anmälan se inbjudan.

2019-04-29

Samråd av allmän inbjudan planeras till början av juni

PTS planerar att i början av juni inleda samråd av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. Samtidigt planerar myndigheten att publicera bemötandet av inkomna synpunkter och förslag från tidigare konsultation.

2019-03-07

Konsultationssvar publicerade

Ta del av inkomna konsultationssvar.

2019-02-06

Konsultation av förslag inför tilldelningen

Ta del av konsultationsdokument.

2018-10-16

PTS vill att kommunala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet lämnas tillbaka

Syftet är att underlätta den kommande tilldelningen.

2018-09-25

Konsultation avseende tilldelningen inledd

PTS önskar marknadsaktörers synpunkter inför arbetet med tilldelningen. Sista svarsdag för konsultationen är 16 oktober 2018.

Ta del av konsultationen

2018-09-25

Översikt över kommuner med gällande tillstånd i 3,4-3,8 GHz

Översiktlig information över tillståndsläget i kommunerna.

2018-09-21

Filmen och presentationen från informationsmötet nu publicerad

Se filmen.

Läs presentationen.

2018-06-14

Engelsk översättning av förstudie och remissammanställning finns tillgängliga

Preliminary study

PTS response to the referral

2018-05-03

Förstudierapport rekommenderar tilldelning av bandet under 2019

PTS har publicerat sin slutliga förstudierapport samt inriktning för det fortsatta arbetet, inklusive bemötanden av inkomna remissvar.

Ta del av förstudierapporten

Ta del av remissvar och bemötande

2018-02-16

Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Ta del av remissen.

2016-10-14

PTS avvaktar med ny tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

PTS har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet. Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av analysrapporten

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


2015-10-26
PTS kartlägger användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz
PTS vill kartlägga användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4–3,8 GHz inför eventuell nytilldelning av några av tillstånden vars tillståndstid löper ut 2017-12-31. Denna kartläggning är en del i utredningen av behov och efterfrågan av användning av frekvensbandet 3438–3494/3538–3594 MHz. Därför begär vi för analysändamål in information från alla tillståndshavare i bandet 3,4–3,8 GHz i enlighet med 8 kap. 1 § LEK.


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,5GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spekrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 mars 2023 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.


2014-12-11
PTS upphäver begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 mars 2023.