3,5 GHz-bandet

PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet (som omfattar 3,4-3,8 GHz) är att bandet ska tilldelas i sin helhet senast under första kvartalet 2020. Frekvenserna lämpar sig för mobila bredbandstjänster och är intressanta för kommande 5G-utveckling. I bandet finns i dag kommunbaserade och nationella blocktillstånd med olika tillståndstider. Tilldelningen i 3,5 GHz-bandet kommer att ske gemensamt med tilldelning av tillstånd i 2,3 GHz-bandet. På denna sida publiceras aktuell information om tilldelningen av båda banden.

2019-07-09

Samrådssvar publicerade

De svar som inkommit till PTS vad gäller samrådet av begränsningsbeslut och allmän inbjudan är nu publicerade.

Ta del av samrådssvar

2019-06-14

Frågor och svar publicerade

Nu finns en sida där PTS besvarar de frågor om tilldelningen som inkommit. Sidan kommer uppdateras löpande när nya frågor kommer in. 

Ta del av frågor och svar.

2019-06-13

Material från informationsmöte

Klicka är för att se presentationen från informationsmötet.

2019-06-03

Samråd av begränsningsbeslut och allmän inbjudan att delta i tilldelningen

Samrådet finns nu publicerat. Sista svarsdatum är den 8 juli.
Ta del av samrådet.

Bemötandet av inkomna svar i konsultationen finns också publicerat. 
Ta del av bemötandet.

2019-05-29

Inbjudan till informationsmöte om auktionsregler vid tilldelningen

Mötet hålls den 10 juni. För mer information och anmälan se inbjudan.

2019-04-29

Samråd av allmän inbjudan planeras till början av juni

PTS planerar att i början av juni inleda samråd av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. Samtidigt planerar myndigheten att publicera bemötandet av inkomna synpunkter och förslag från tidigare konsultation.

2019-03-07

Konsultationssvar publicerade

Ta del av inkomna konsultationssvar.

2019-02-06

Konsultation av förslag inför tilldelningen

Ta del av konsultationsdokument.

2018-10-16

PTS vill att kommunala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet lämnas tillbaka

Syftet är att underlätta den kommande tilldelningen. Mer information

2018-09-25

Konsultation avseende tilldelningen inledd

PTS önskar marknadsaktörers synpunkter inför arbetet med tilldelningen. Sista svarsdag för konsultationen är 16 oktober 2018.

Ta del av konsultationen

2018-09-25

Översikt över kommuner med gällande tillstånd i 3,4-3,8 GHz

Översiktlig information över tillståndsläget i kommunerna.

2018-09-21

Filmen och presentationen från informationsmötet nu publicerad

Se filmen.

Läs presentationen.

2018-06-14

Engelsk översättning av förstudie och remissammanställning finns tillgängliga

Preliminary study

PTS response to the referral

2018-05-03

Förstudierapport rekommenderar tilldelning av bandet under 2019

PTS har publicerat sin slutliga förstudierapport samt inriktning för det fortsatta arbetet, inklusive bemötanden av inkomna remissvar.

Ta del av förstudierapporten

Ta del av remissvar och bemötande

2018-02-16

Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Ta del av remissen.

2016-10-14

PTS avvaktar med ny tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

PTS har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet. Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av analysrapporten

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


2015-10-26
PTS kartlägger användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz
PTS vill kartlägga användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4–3,8 GHz inför eventuell nytilldelning av några av tillstånden vars tillståndstid löper ut 2017-12-31. Denna kartläggning är en del i utredningen av behov och efterfrågan av användning av frekvensbandet 3438–3494/3538–3594 MHz. Därför begär vi för analysändamål in information från alla tillståndshavare i bandet 3,4–3,8 GHz i enlighet med 8 kap. 1 § LEK.


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,5GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spekrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 mars 2023 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.


2014-12-11
PTS upphäver begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 mars 2023.