Post- och telestyrelsen är den myndighet som ansvarar för att bevaka områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikation, it och radio.

Genom främjande insatser, reglering och tillsyn får vi en fungerande marknad

Vi bidrar till en trygg digital omställning genom samverkan, främjande insatser, reglering och tillsyn. I första hand analyserar och beskriver vi marknaden, informerar och för dialog. 

Om samhället ställer högre krav än vad marknaden kan erbjuda, har vi möjlighet att finansiera lösningar.

Med hjälp av tillsyn granskar vi operatörerna

Tillsynen inleder vi alltid med dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan vi fatta beslut om tvingande åtgärder (förelägganden) och besluta i tvister mellan operatörer.

Vi jobbar för att Sverige ska ha en säker och tillgänglig kommunikation

Vår vision är säker och tillgänglig kommunikation för Sverige. Med kommunikation menar vi fasta och trådlösa elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster (internetanslutningstjänster, telefoni- och meddelandetjänster) samt posttjänster.

Säker kommunikation – säkra nät och tjänster

Säkra kommunikationer innebär att näten och tjänsterna är säkra, att användarnas uppgifter är skyddade och att näten och tjänsterna motsvarar samhällets krav inom totalförsvar och skydd av Sveriges säkerhet. 

 • Vi stödjer Försvarsmakten och det civila samhället vid kris, höjd beredskap eller krig inom sektorerna elektronisk kommunikation och post
 • Vi bestämmer vilka frekvenser olika radiotjänster får använda i Sverige och utfärda tillstånd för att använda radiosändare
 • Vi granskar att operatörer följer reglerna om driftsäkerhet och skydd av sina kunders uppgifter
 • Vi finansierar åtgärder som ökar säkerheten i nät och tjänster
 • Vi övervakar att radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven.

Tillgänglig kommunikation – alla ska ha tillgång till elektroniska kommunikation och post

Tillgänglig kommunikation innebär att infrastrukturen för elektronisk kommunikation och post når alla i hela landet. Digitala tjänster ska fungera i alla nät, vara tillgängliga för alla och motsvara användarnas behov till rimliga priser. 

Vi ansvarar för att:

 • följa utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och post och bevaka att operatörerna följer de krav och regler som finns
 • sätta upp regler så att konkurrensen på marknaden ska fungera
 • arbeta för att tjänster inom elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga
 • fördela medel för bredbandsutbyggnad.

Alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster

Utöver säkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer och post ska vi:

 • övervaka att banker följer skyldigheten att tillhandahålla kontanter
 • se till att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser
 • förvalta och utveckla den svenska telefoninummerplanen.

Säkerhetsskydd

Vi är tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och post. 


Säkerhet och integritet

Sektorsansvarig myndighet för elektroniska kommunikationer och post

Vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer och post. Som sektorsansvarig ansvarar vi för att förebygga och hantera kriser inom vårt område.

Totalförsvar och krisberedskap

Sidan uppdaterades: