Betrodda tjänster enligt eIDAS

Det finns en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Här berättar vi vad regelförändringen innebär.

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och där är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarig myndighet. Den andra delen, där PTS är tillsynsmyndighet, handlar om betrodda tjänster.

Vad är en betrodd tjänst?

Här är exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen:

  • elektroniska underskrifter och stämplar
  • validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar
  • tjänster för rekommenderad elektronisk leverans 
  • tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Det finns ett antal tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige, men få kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster. 

Klicka här för att ta del av PTS förteckning över tillhandahållare som för närvarande har status som kvalificerad. 

Vad innebär reglerna?

Reglerna innebär följande för tillhandahållare av betrodda tjänster:

  • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som tillhandahålls.
  • Underrätta PTS, som är tillsynsmyndighet, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls, i vissa fall ska även förlitande parter och andra myndigheter underrättas.
  • Anmäla verksamhet till PTS om aktören vill tillhandahålla en kvalificerad betrodd tjänst. 

För myndigheter, kommuner och landsting kan förordningen innebära en skyldighet att acceptera och hantera betrodda tjänster från andra medlemsländer i sina e-tjänster. Det kan även företag och andra göra men då är det inget krav enligt förordningen.

För dig som tillhandahållare av betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen.

Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-direktiv, kallat NIS 2. Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa direktivet till nya och framtida behov. En utav de större förändringar som presenteras i förslaget är att tillhandahållare av betrodda tjänster lyfts in som en ny sektor under NIS-regleringen. Detta skulle bl.a. innebära att Art 19 i eIDAS-förordningen (bestämmelsen om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder) skulle upphöra och att tillhandahållare av betrodda tjänster skulle behöva efterleva den nya säkerhetsbestämmelsen i NIS 2-direktivet.

Förslaget har inte fastställts, utan har lämnats för beredning till rådet och EU-parlamentet. Det finns möjlighet för allmänheten att ge feedback på förslaget fram till den 12 mars 2021 här.

PTS arbetar med att utreda och analysera EU-kommissionens förslag.

Läs mer om EU-kommissionens förslag här.


Forum för betrodda tjänster är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.

Möten hålls som regel två gånger per år.

Ta del av agendor, minnesanteckningar och presentationer från Forum för betrodda tjänsters möten


Mer information

Europeiska kommissionens webbplats finns mer information om "Trust Services and eID".