Betrodda tjänster enligt eIDAS

Det finns en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Här berättar vi vad regelförändringen innebär.

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och där är Myndigheten för digital förvaltning ansvarig myndighet. Den andra delen, där PTS är tillsynsmyndighet, handlar om betrodda tjänster.

Vad är en betrodd tjänst?

Exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Det finns ett antal tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige, men för närvarande endast en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Vad innebär reglerna?

Reglerna innebär att alla tillhandahållare av sådana tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller. Vidare finns en skyldighet för tillhandahållare att underrätta PTS, som är tillsynsmyndighet, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls, i vissa fall ska även förlitande parter och andra myndigheter underrättas.

En tillhandahållare av betrodda tjänster som vill tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster, ska anmäla detta till PTS.

För myndigheter, kommuner och landsting kan förordningen innebära en skyldighet att acceptera och hantera betrodda tjänster från andra medlemsländer i sina e-tjänster. Det kan även företag och andra göra men då är det inget krav enligt förordningen.


Forum för betrodda tjänster är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.

Möten hålls två gånger per år.

Ta del av agendor, minnesanteckningar och presentationer från Forum för betrodda tjänsters möten


Mer information

Europeiska kommissionens webbplats finns mer information om "Trust Services and eID".