PTS innovationstävling

PTS innovationstävling arrangeras minst en gång per år sedan 2010 och är öppen för företag och andra organisationer som ansöker med tjänste- och produktutvecklingsprojekt eller studier inom elektronisk kommunikation.

PTS innovationstävling har syftet att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. De vinnande projekten tilldelas finansiering med upp till 3 miljoner var. Ett viktigt krav som PTS har är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte alltid handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar.

Se kort informationsfilm om PTS innovationstävling

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.