PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Kommunikation för alla – innovationstävling 2023

I början av 2023 öppnar nästa innovationstävling ”Kommunikation för alla”. Temat är tillgänglig digital kommunikation som chatt, röst, videomöte och e-post. Vinnarna kommer kunna få finansiering med upp till tre miljoner kronor. All information som behövs för att ansöka till tävlingen kommer att publiceras på PTS webbplats. 

Om du vill hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på nyheter om PTS innovationstävling.  

Prenumerera på nyheter om PTS innovationstävling

PTS innovationstävling ger positiva samhällseffekter

Under hösten 2021 genomförde PTS på regeringens uppdrag en effektutvärdering av PTS innovationstävling under perioden 2010-2020. 

Några slutsatser i effektutvärderingen är följande:

  • PTS innovationstävling har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer.
  • PTS innovationstävling har bidragit till nya investeringar och etableringar på marknaden med fokus på ökad tillgänglighet.
  • Tävlingen har ur en kvalitativ synvinkel bidragit till påtagliga effekter både socialt och ekonomiskt.

Effektutvärdering visar på tydliga samhällseffekter. 

Flicka som håller i en läsplatta

180 projekt har delat på 261 miljoner kronor

Genom PTS innovationstävlingar kan företag och organisationer få finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till tre miljoner kronor. Även utbildningsinsatser kan komma i fråga.

Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering. Det har varit alltifrån breda digitala lösningar för många, till smala lösningar som möter specifika behov och erbjuder nya möjligheter och ökad livskvalitet för personer som riskerar att hamna utanför det digitala samhället.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar. Eller att hitta sätt att öka kunskapen om vilka behov som finns genom studier och undersökningar.

Vi har fått finansiering via PTS innovationstävling

Några av de företag och organisationer som hittills fått möjlighet att utveckla sina idéer genom PTS innovationstävling är Verisec (2019), Funka (2014, 2019), Kungliga tekniska högskolan (KTH) (2010, 2012, 2014, 2018), Storytel (2010), Doro (2012) Sveriges Radio (2010) och Örebro läns landsting (2011). Mer information om tidigare tävlingar hittar du i vänsterspalten.

Så här går PTS innovationstävling till

Varje innovationstävling har ett särskilt tema. Ett par veckor innan tävlingen startar kommunicerar PTS tävlingstemat på webbplatsen pts.se/innovation. Tävlingen har en noggrann urvalsprocess med stöd från ett internt och externt expertråd. Det senare består av utomstående experter från olika discipliner.

I korthet innehåller tävlingen följande steg:

  1. PTS utlyser tävlingen.
  2. Ansökningsperioden är cirka 12 veckor.
  3. PTS gör ett urval utifrån ett antal kriterier (läs mer under rubriken "Urvalskriterier i PTS innovationstävling")
  4. PTS genomför gallringar och betygsättning i olika steg.
  5. De tävlingsbidrag som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och PTS externa expertråd.
  6. PTS beslutar vilka projekt som får finansiering.
  7. Vinnarna informeras och annonseras på PTS webbplats.

Urvalskriterier i PTS innovationstävling 

Ett viktigt krav är att berörda målgrupper involveras under projektets gång genom exempelvis användartester. Ett annat att lösningarna är anpassade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar.

PTS vill också att tjänsterna ska kunna användas på flera sätt (multimodalitet). Det kan exempelvis röra sig om tjänster som möjliggör gester, ljud och bilder som in- och utmatningssätt.

PTS stöd till de vinnande bidragen

De företag och organisationer som vinner innovationstävlingen kan få finansiellt stöd på max tre miljoner kronor. Stödet betalas inte ut vid ett tillfälle, utan löpande under projektets gång (max 18 månader). Därutöver erbjuds också kurser i affärsmodellering, marknadsföring och försäljning.

Har du frågor?

Kontakta oss på innovation@pts.se om du har allmänna frågor om PTS innovationstävling eller om tävlingsprocessen.

Om PTS uppdrag inom digital delaktighet

PTS verkar för att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. PTS innovationstävling ingår i vårt främjandeuppdrag för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster. Det sker inom de områden där PTS ser ett särskilt stort behov. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom digital delaktighet.