Konverserande gränssnitt för alla – PTS femtonde innovationstävling

PTS femtonde innovationstävling pågick under större delen av 2018 och det kom in 84 ansökningar. Totalt utsågs åtta vinnare som får dela på 21,4 miljoner kronor för att utveckla sina innovativa lösningar inom talteknologi och konverserande gränssnitt.

Den 28 februari 2018 hade PTS femtonde innovationstävling utlysning. Vid ansökningsperiodens slut den 27 mars samma år hade 84 ansökningar kommit in. Av dessa valdes 14 projekt vidare till steg 1 av tävlingen; prototypfasen. Där fick varje ansökande pröva sin idé vidare genom att ta fram en prototyp som sedan presenterades för en expertgrupp av både PTS-representanter och externa experter. Tillsammans har dessa personer kompetens inom innovation, affärsmodellering, projektmetodik, talteknologi och funktionshinderområdet.

Genom en sammanvägd bedömning av prototypen samt resultat och insikter från prototypfasen valdes sedan sju projekt ut till steg 2; finansiering av projektgenomförande. Ytterligare fyra bidrag var då fortfarande i prototypfasen och utvärdering av dessa har skett under våren 2019 och resulterade i att en av dessa fyra utsågs till ytterligare en vinnare.

Vilka vann?

Dessa åtta projekt har tilldelats finansiering på totalt 21,4 miljoner kronor, som fördelats olika beroende på ansökt summa. Maxtaket för finansiering är 3 miljoner kronor per projekt.


Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet
Projekttitel: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning
Projektbeskrivning: Utveckla ett system som ersätter/kompletterar skrivtolkning i undervisning, där simultantolkar återtalar texten utan den belastning skrivtolkar upplever.

Lingsoft 
Projekttitel: Lingsoft Delta - en lösning för tillgängliga webbsändningar 
Projektbeskrivning: Tillgängliga webbvideos i ett multimodalt användargränssnitt.

Netmore 
Projekttitel: Dialog-baserad virtuell reception och växeltelefonist för besökare till företag och flerbostadshus
Projektbeskrivning: Besökare kan hitta rätt person eller enkla ärenden. Tjänsten nås via telefon, en webbsida, eller terminal vid ingången. Dialog förs via tal och/eller skrift.

Tangar Technologies 
Projekttitel: Tangar – Inomhusnavigering i dagligvaruhandel med ett konverserande gränssnitt.
Projektbeskrivning: Tangar hjälper människor med eller utan funktionsnedsättning genom att kombinera sin unika teknik för inomhusnavigering med ett konverserande gränssnitt.

Transistor 
Projekttitel: T-TALK Next Generation 
Projektbeskrivning: En lösning för att uppfatta, förstå och minnas talad kommunikation med fler sinnen där annars hörsel, ljudmiljö, kognition och språk utgör en begränsning.

Voxo 
Projekttitel: Talande chatbot för tillgängliggörande av bankärenden. 
Projektbeskrivning: Chatbot som möjliggör för kunder att med tal utföra vanligt förekommande bankärenden på flera språk.

Wikimedia Sverige 
Projekttitel: Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech
Projektbeskrivning: Genom Wikispeech samlas fritt licensierad svensk talresurser in för talbaserade tillgänglighetslösningar

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
Projekttitel: Funkbot
Projektbeskrivning: Ett konverserande dialogsystem i form av en mobilapp som kan hjälpa personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att navigera och utföra ärenden i en komplex stadsmiljö.

 

Om temat

Temat för PTS femtonde innovationstävling är ”Konverserande gränssnitt för alla”. Syftet med denna innovationstävling är att hitta och bidra till att utveckla innovativa lösningar som baseras på talteknologi och som stöttar kommunikation mellan människor. Tjänsterna ska passa alla, även personer med funktionsnedsättning.  De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk.

PTS vill bidra till att tjänster och lösningar baserade på talteknologi uppmärksammas, hittar en användargrupp och utvecklas för den svenska marknaden. Vi kan öka deltagandet och nyttan i stort i samhället, om fler kan ta del av samhället via stöttande talteknologi, i olika former och lösningar.

För att säkerställa att tävlingen får fram relevanta och framgångsrika projekt och prototyper har PTS fört en dialog både med marknadens aktörer och slutanvändare. Dialogen med slutanvändarna har bland annat skett genom fokusgrupper. Detta för att identifiera utmaningar och hinder rörande kommunikation i allmänhet. Ett annat syfte har varit att kartlägga inställning till samt erfarenheter och behov av tjänster som är talbaserade.

Resultaten från fokusgrupperna har sammanställts i rapporten ”Resultat fokusgrupper slutanvändares kommunikationsbehov och utmaningar”. PTS kan dock inte garantera att alla de talteknologilösningarna som efterfrågats av fokusgruppsdeltagarna ryms inom området elektronisk kommunikation och är sådana att de kan få finansiering i denna innovationstävling.

PTS har i ett tidigare regeringsuppdrag om att främja utveckling av talbaserade tjänster i Sverige identifierat att svenska språket är förhållandevis litet och inte alltid högt prioriterat av internationella aktörer inom talteknologi. Med denna innovationstävling vill PTS därmed främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes.

Kort informationsfilm om PTS femtonde innovationstävling

 

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling i allmänhet, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52. 

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 3 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 175 projekt fått stöd i sin utveckling.