Saknade brev

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? Här finns information så att du sparar tid i jakten på ditt saknade brev. Kontakta i första hand din postoperatör. Om brevet inte finns där kan du göra en anmälan om saknat brev till PTS.

2022-01-31 Anmälan om saknade brev görs via PTS e-tjänst.

arrow PTS tar hand om

  • Små och stora brev med felaktiga adresser och felaktig frankering, skickade inom Sverige
  • Brev som skickats till men inte kunnat delas ut i annat land.

arrow Vad gör PTS?

Brev som inte har kunnat delas ut eller som är underfrankerade kommer efter ett tag till PTS. PTS har särskilda befogenheter att öppna breven i syfte att hitta avsändaren. Hittar myndigheten information om avsändaren så skickas brevet tillbaka till denne. Myndigheten gör däremot inga försök att hitta en ny adress till den som ska ta emot brevet. De brev, där avsändaren inte kan hittas, förvaras hos PTS i maximalt två månader.

Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller staten vid förvaringstidens utgång.

Skriftliga meddelanden förstörs omedelbart efter förvaringstidens utgång.

Annat innehåll än pengar ska säljas om det är lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka någons personliga integritet. I annat fall ska innehållet förstöras.

Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i stället skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan antas kränka någons personliga integritet.

arrow För att brevet inte ska komma bort

Om du vill vara säker på att brevet kommer fram till mottagaren så ska du tänka på följande:

Var noga med att skriva rätt adress

En adress ska alltid innehålla namn på den som brevet ska skickas till, gatunamn och nummer, postnummer och postort.

Rätt porto

Se också till att du har satt på tillräckligt med frimärken, alltså att du har rätt porto på brevet.

Alltid avsändare

Kom ihåg att alltid skriva avsändaradress – alltså din fullständiga adress – på baksidan av kuvertet.  Då kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut.

Brev med korrekt adress

arrow Om du saknar ett brev

Om du har skrivit ett brev som inte kommit fram så ska du först kontakta din postoperatör. Brevet kan finnas där. Hittar du inte brevet där kan du skicka en anmälan till PTS. Använd då vårt webbformulär. 

 

arrow Det här tar PTS inte hand om

  •     Brev som skickats från annat land (dessa skickas tillbaka till avsändarlandet)
  •     Vykort och liknande försändelser där kuvert och omslag saknas
  •     Föremål som ramlat ur brev
  •     Paket

arrow Regler kring att PTS öppnar brev

Enheten för saknade brev utövar sin verksamhet utifrån bestämmelserna som finns i postlagen (2010:1045). Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller som ett led i en personuppgiftsansvarigs myndighetsutövning, se dataskyddsförordningen artikel 6, punkten 1 C och E. Förpliktelsen ska åligga den personuppgiftsansvarige och följa av EU-rätt eller svensk rätt.

Enheten för saknade brev arbetar med de brev som en postoperatör av någon anledning inte har kunnat dela ut till varken mottagare eller avsändare. Orsak till ej utdelat brev ska av postoperatören tydligt anges på brevets omslag. Om det är möjligt skickas brevet åter avsändaren, alltså den som har skickat brevet. Handläggare på enheten öppnar breven, granskar dem och försöker hitta avsändare.

Sammanfattningsvis får de anställda vid enheten för saknade brev behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagen och dataskyddsförordningen (se dataskyddslagens 2 kap, 2 §, punkten 2 och artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen) eftersom det är ett led i myndighetsutövningen enligt lag eller annan författning – vilket i detta fall är postlagen. Även känsliga personuppgifter får öppnas och behandlas enligt dataskyddslagens 3 kap. 3 § och dataskyddsförordningens artikel 9.2 G.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, eller mer känd som GDPR (The general Data Protection Regulation), är en europeisk förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Medlemsstaterna i EU har möjlighet att i vissa fall komplettera förordningens bestämmelser och i Sverige finns lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller kort dataskyddslagen.