Vi på PTS granskar att marknadens aktörer följer Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Syftet med lagen är att användare får tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer.

Lagen om elektronisk kommunikation förkortas ofta LEK och går ut på att det ska finnas ett brett urval av tjänster som uppfyller användarnas behov vad gäller pris, kvalitet och kapacitet.

En överblick av lagen

Reglerna styr hur vi på PTS beslutar om tillstånd för att använda radiosändare och nummer. Enligt lagen kan vi också fatta beslut som ska stärka konkurrensen, säkerheten och konsumentskyddet inom elektronisk kommunikation.

Lagen säger också att vi på PTS särskilt ska ta hänsyn till Sveriges säkerhet och den betydelse elektroniska kommunikationer har för yttrandefrihet och informationsfrihet.

Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation

Regeringens proposition (2021/22:136) Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Lagen innehåller olika delar

Lagen består av olika kapitel som berör olika delar av elektronisk kommunikation. Det handlar om till exempel

 • säkerhet
 • regler för att förbättra konkurrensen
 • vilken information du som operatör ska ge till dina kunder
 • hur trafikuppgifter ska hanteras
 • vilka avgifter vi får ta ut för vårt arbete.

På PTS arbetar vi med att följa de olika delarna av lagstiftningen.

 • Kapitel 1: Allmänna bestämmelser och definitioner.
 • Kapitel 2: Information om krav på att anmäla sin verksamhet till PTS.
 • Kapitel 3: Tillståndsgivning för användning av radiosändare.
 • Kapitel 4: Tillståndsgivning för användning av nummer.
 • Kapitel 5: Konkurrensfrämjande regler om bland annat tillträde till nät och samtrafik.
 • Kapitel 6: Samhällsomfattande tjänster som tillgång till telefoni och internet i fasta bostäder och företag.
 • Kapitel 7: Tjänster till slutanvändare – skyldigheter för operatörer om bland annat information till slutanvändare, nummerportering och nödkommunikation.
 • Kapitel 8: Säkerhet i nät och tjänster. Regler om åtgärder för säkerhet i nät och tjänster och skydd av uppgifter samt om skyldighet att rapportera säkerhetsincidenter.
 • Kapitel 9: Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd.
 • Kapitel 10: Skyldigheter om att lämna uppgifter till myndigheten, exempelvis för statistikinsamling och analys.
 • Kapitel 11: Bestämmelser om hur tillsyn och tvistlösning går till.
 • Kapitel 12: Bestämmelser om sanktionsavgifter.
 • Kapitel 13: Bestämmelser om straff vid brott mot vissa regler.
 • Kapitel 14: Information om avgifter.
 • Kapitel 15: Information om överklagande av myndighetens beslut.  

Lagen gäller många aktörer – du måste anmäla dig till PTS

Lagen om elektronisk kommunikation gäller de aktörer som erbjuder allmänna elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Att det elektroniska kommunikationsnätet är allmänt eller att den elektroniska kommunikationstjänsten är allmänt tillgängligt innebär att de är öppna för en större krets av användare.

Om du är en aktör som erbjuder den här typen av nät eller tjänster så omfattas du av lagen. Du måste då anmäla din verksamhet till oss på PTS.

Du behöver även betala vissa avgifter, som finansierar PTS löpande arbete.

Om du har startat ett företag som erbjuder den här typen av tjänster så omfattas du av lagen. Du måste då anmäla din verksamhet till oss på PTS.

Du behöver även betala vissa avgifter, som finansierar PTS löpande arbete.

Anmälan till PTS

Regler i LEK om information till slutanvändare

Nedan följer en kort presentation av några av reglerna om tjänster till slutanvändare. Fullständig information hittar du i lagtexten.

Reglerna gäller för slutanvändare, alltså användare av elektroniska kommunikationstjänster som inte själva tillhandahåller tjänster. Begreppet slutanvändare omfattar alla sådana användare, från privatpersoner (konsumenter) till stora företag.

Vissa regler gäller bara för en eller några specifika grupper av slutanvändare:

 • Konsumenter: privatpersoner som ingår avtal med företagare
 • Mikroföretag: företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år
 • Små företag: företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år
 • Organisationer som drivs utan vinstsyfte: organisationer som inte genererar någon vinst för sina ägare eller medlemmar, välgörenhetsorganisationer eller andra typer av allmännyttiga organisationer.

Vissa regler gäller bara för en eller några typer av tjänster:

 • Internetanslutningstjänst: en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst som erbjuder anslutning till internet, oberoende av vilken nätteknik och terminalutrustning som används.
 • Nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst som etablerar en förbindelse till nummer i nationella eller internationella nummerplaner eller som möjliggör kommunikation med sådana nummer – t.ex. en telefonitjänst.
 • Nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som möjliggör kommunikation mellan ett begränsat antal personer, där de personer som inleder eller deltar i kommunikationen bestämmer vem eller vilka som ska vara mottagare av denna, men som varken etablerar en förbindelse till nummer i nationella eller internationella nummerplaner eller möjliggör kommunikation med sådana nummer – t.ex. en e-posttjänst.
 • Interpersonell kommunikationstjänst: ett samlingsnamn för nummerbaserade och nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
 • Maskin-till-maskin-tjänst: En tjänst som omfattar automatisk överföring av data och information mellan enheter eller program med liten eller ingen mänsklig medverkan – t.ex. olika typer av uppkopplade saker.

I lagen om elektronisk kommunikation behöver tillhandahållare på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet redan innan avtalet ingås.

Post- och telestyrelsens föreskrifter (2022:6) om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte.

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som tillhandahålls av mikroföretag omfattas inte.

Lagen innehåller krav på att tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsten ska offentlig­göras.

Post- och telestyrelsens föreskrifter (2022:7) om offentliggörande av information

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte.

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som tillhandahålls av mikroföretag omfattas inte.

Reglerna föreskriver att konsumentavtal får ha maximalt 24 månaders bindningstid.

Längre bindningstid för avbetalning på fast infrastruktur

Lagen tydliggör att längre bindningstid än 24 månader är tillåtet om det är fråga om ett avtal som gäller avbetalning avseende anläggande av en fysisk anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät, t.ex. fiberanslutning. Ett sådant avtal får inte omfatta terminalutrustning och ska i övrigt följa LEK:s regler om skydd för slutanvändarrättigheter. 

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster som inte är nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, eller maskin-till-maskin-tjänster.

Ändring av avtal

Tillhandahållare som vill ändra avtalet måste på ett klart och begripligt sätt informera slutanvändaren om ändringen minst en månad innan ändringen träder i kraft. Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium och ska även innehålla information om att slutanvändare som inte accepterar avtalsändringen har rätt att säga upp avtalet utan ytterligare kostnad. Nytt är att rätten att säga upp avtalet gäller i tre månader från underrättelsen om ändringen.

Undantag från regeln gäller om ändringen enbart är till användarens fördel, om den är av administrativ karaktär, inte har några negativa konsekvenser för användaren eller om ändringen krävs för att avtalet ska vara förenligt med gällande rätt.

Maximalt en månads uppsägningstid

Konsumentavtal får inte ha längre uppsägningstid än en månad. För avtal med bindningstid ska konsumenten inte behöva säga upp avtalet tidigare än en månad innan bindningstidens slut.

Förbud mot automatisk förlängning med ny bindningstid

I nya LEK har införts en regel som förbjuder automatisk förlängning av konsumentavtal med ny bindningstid. Om avtalet förlängs automatiskt måste konsumenten ges möjlighet att när som helst, utan extra kostnad, säga upp avtalet med maximalt en månads uppsägningstid.

Skyldighet att informera inför avtalsförlängning och krav på årlig information om prisvillkor

PTS har tagit fram föreskrifter om skyldighet för tillhandahållaren att till slutanvändaren lämna information inför en avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor.

Post- och telestyrelsens föreskrifter (2022:8) om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor

Operatörslås

Den som tillhandahåller terminalutrustning, t. ex en telefon, som är operatörslåst under bindningstiden, måste på konsumentens begära låsa upp den gratis och utan dröjsmål, då bindningstiden är slut. Omedelbart efter bindningstidens utgång ska tillhandahållaren ge konsumenten tydlig information om denna rättighet. 

Slutanvändarens uppsägning eller hävning i förtid

När slutanvändaren med stöd av lag säger upp eller häver ett avtal i förtid får tillhandahållaren endast ta betalt för subventionerad terminalutrustning som slutanvändaren behåller. Det finns regler om hur denna ersättning ska beräknas. När slutanvändaren betalat detta ska tillhandahållaren också kostnadsfritt ta bort eventuellt operatörslås.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare. Om det är fråga om en maskin-till-maskintjänst gäller reglerna bara konsumenter, mikroföretag, små företag och organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster, interpersonella kommunikationstjänster och maskin-till-maskin-tjänster. Reglerna om maximalt en månads uppsägningstid och förbud mot automatisk förlängning med ny bindningstid gäller inte nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Vad gäller elektroniska kommunikationstjänster vars prestanda avviker från den avtalade har i nya LEK införts en hänvisning till reglerna om påföljder vid fel och reklamation i konsumenttjänstlagen.

Det innebär bland annat att konsumenten kan hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra prisavdrag eller häva avtalet. Det ger också en möjlighet att kräva skadestånd. 

Konsumenttjänstlagens regler om reklamation ger bland annat information om tidsfrister och om hur reklamation ska göras.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter.

Tjänster som omfattas: Nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster och maskin-till-maskin-tjänster.

När en telefonitjänst eller en internetanslutningstjänst tillhandahålls ihop med andra tjänster, eller med terminalutrustning (t. ex. en telefon), är det ett paketerbjudande. Flera av reglerna i 7 kapitlet om skydd för slutanvändare gäller då för alla delar av paketet. Det gäller reglerna 1 § om avtals­samman­fattning, i 5 § om offentliggörande av information, i 8-9 §§ om maximalt 24 månaders bindningstid, i 12 § om ändring av avtal, i 13 § om maximalt en månads uppsägningstid och i 14 § om uppsägningstid i avtal med automatisk förlängning samt om årlig information om prisvillkor, 16 § om avgifter och operatörslås vid förtida uppsägning av avtal och 18 § om avbrott i samband med byte av leverantör av internetanslutning. Har en konsument laglig rätt att säga upp eller häva ett av avtalen i paketet på grund av t.ex. fel, försening eller utebliven leverans ska även övriga delar av paketavtalet kunna sägas upp eller hävas.

Om en konsument som har ett avtal om en telefonitjänst eller en internetanslutningstjänst erbjuds att lägga till ytterligare tjänster eller terminalutrustning från samma tillhandahållare får den ursprungliga bindningstiden bara förlängas om konsumenten uttryckligen samtyckt till det.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Konsumenter, mikroföretag, små företag, organisationer som drivs utan vinstsyfte

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.

Specificerad faktura

Telefoni- och internettjänstleverantörer ska avgiftsfritt tillhandahålla specificerade fakturor, om inte slutanvändaren har begärt att fakturan ska vara ospecificerad. Avgiftsfria samtal, t.ex. 020-nummer får inte anges på fakturan. PTS har tagit fram föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla.

Post- och telestyrelsens föreskrifter (2022:9) om vad en specificerad faktura ska innehålla

Övervakning och kontroll av förbrukning

Den som fakturerar för förbrukning i volym eller tid ska avgiftsfritt erbjuda konsumenten en funktion för att övervaka och kontrollera användningen. Konsumenten ska få information innan en fastställd förbrukningsgräns uppnås och när tjänsten är förbrukad. Detta ska konsumenten få information om i samband med att avtalet ingås.

Nummerspärr

En teleoperatör ska på begäran av användaren avgiftsfritt spärra nummer eller samtal eller sms med förhöjd taxa (betalnummer). Detta ska användaren få information om i samband med att avtalet ingås. Användaren ska också avgiftsfritt kunna ändra spärren.

Kreditgräns

Tillhandahållare av telefonitjänster ska kostnadsfritt erbjuda möjlighet att spärra tjänsten när debiteringen nått en viss kreditgräns, som konsumenten bestämt på förhand.  När gränsen nåtts ska tjänsten avbrytas om inte konsumenten begär att den ändå ska fortsätta fungera. Denna spärr ska inte hindra konsumenten att ringa nödsamtal eller andra kostnadsfria samtal.

I samband med att avtalet ingås ska konsumenten få information om möjligheten att välja en kreditgräns, och ska också ha möjlighet att kostnadsfritt ändra gränsen.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare. Reglerna om övervakning och kontroll av förbrukning samt om kreditgräns gäller bara för konsumenter.

Tjänster som omfattas:

 • Regeln om specificerade fakturor gäller internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.
 • Regeln om övervakning och kontroll av förbrukning gäller internetanslutningstjänster och interpersonella kommunikationstjänster, med undantag för mikroföretag som tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
 • Reglerna om nummerspärr och kreditgräns gäller nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster.

Vid obetald räkning får tillhandahållaren stänga av tjänsten först sedan slutanvändaren fått en betalningsuppmaning med en varning om att tjänsten kan stängas av om den inte betalas. Om slutanvändaren då betalar får tjänsten inte stängas av.

Vid upprepade sena betalningar får tjänsten stängas av omedelbart. Tillhandahållaren ska fortfarande under tio dagar ge slutanvändaren möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal. Tillhandahållaren måste genast informera slutanvändaren om att tjänsten stängs.

Tillhandahållaren ska som huvudregel begränsa avstängningen till den tjänst som inte betalats, eller som betalats för sent, om det är tekniskt möjligt.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare

Tjänster som omfattas: Internetanslutningstjänster och nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster

I nya LEK har införts en regel om icke-diskriminering som tidigare inte funnits. Den innebär att krav eller allmänna villkor inte får missgynna vissa slutanvändare på grund av deras nationalitet eller bosättnings- eller etableringsort. Skillnader på grund av nationalitet eller bosättnings- eller etableringsort kan dock vara tillåtna, om det är objektivt motiverat.

Vilka omfattas?

Användare som omfattas: Alla slutanvändare

Tjänster som omfattas: Alla elektroniska kommunikationstjänster

Föreskrifter – detaljerade regler

Vi på PTS tar fram detaljerade regler kring olika delar av Lagen om elektronisk kommunikation. Det är detaljerade regler som närmare beskriver hur du som operatör ska uppfylla lagens krav.

Vi kan granska hur operatörerna följer våra föreskrifter.

Om föreskrifter i PTS regelbibliotek.

Sidan uppdaterades: