Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2014-04-30

Möjligheterna att nå målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige är goda. Men det förutsätter fortsatta investeringar från såväl marknadsaktörer som det offentliga samt en fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband från slutkunder. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av strategin.

Regeringens bredbandsindustri har som mål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige  bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020. PTS har på uppdrag av regeringen följt upp målen.

PTS har analyserat bredbandsutbyggnaden utifrån nuvarande investeringsnivåer och andra nyckelfaktorer. Analysen visar att det är sannolikt att 90-93 procent av alla hushåll och företag kommer ha tillgång till bredband via tillgängliga tekniker (fiber och mobilnät) om minst 100 Mbit/s år 2020.

Sammantaget anser alltså PTS att regeringens mål har goda förutsättningar att nås.

Även EU-mål inom räckhåll

PTS har även analyserat EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s. PTS anser att det finns goda möjligheter att nå även detta mål. Myndighetens bedömning är att det kommer att ske genom olika tekniker: fiber, VDSL och mobilnät. Sammantaget kommer de att nå 96-99 procent av alla hushåll och företag.

För mer information:
Oscar Holmström, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-640 58 17
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55