Gemensamt ansvar för robust kommunikation

För att säkerställa en robust kommunikation i hela samhället, fördelas ansvaret på tre nivåer – operatörerna, användarna och staten.

Operatörernas ansvar

Det är operatörernas ansvar att följa de grundläggande kraven på säkerhet. Alltså lagarna, förordningarna och föreskrifterna om driftsäkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och nödkommunikation.

Användarnas ansvar

Slutanvändaren, alltså privatpersoner, verksamheter, organisationer och företag, ansvarar själva för att tillgodose specifika krav på robusthet, som den grundläggande nivån på säkerhet inte täcker. Ett sjukhus behöver till exempel själva betala för att säkerställa skydd som lever upp till verksamhetsspecifika krav.

Statens ansvar

Särskilda säkerhetskrav som omfattar hela samhället, och som de andra instanserna inte täcker, är statens ansvar. Här jobbar PTS med att identifiera sårbarheter utifrån en bred samhällsnytta och genomför robusthetshöjande åtgärder i både normalläge, kris och höjd beredskap.

Nätsäkerhetspyramiden bild som illustrerar operatörernas, användarnas och statens ansvar.

 

Ansökan om robusthetshöjande medel

Här finns mer information om operatörers möjlighet att ansöka om stöd för robusthetshöjande åtgärder.