Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 och i början av 2021 genomfördes en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. PTS har tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter ett särskilt ansvar vid höjd beredskap och har deltagit i övningen.

Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas. Som en del i det arbetet har TFÖ 2020 genomförts under ledning av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet.

Totalförsvarsövning 2020 planerades om, dels på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, dels för att deltagande aktörer har en nyckelroll i arbetet med corona-pandemin.

Öva för att stärka motståndskraften

De erfarenheter och de lärdomar som görs med anledning av corona-pandemin blir viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka totalförsvaret.

TFÖ 2020 genomfördes genom olika övningsaktiviteter i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsatts för väpnat angrepp.

Arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan är ett långsiktigt arbete. Att bygga upp förmågan inför TFÖ 2020 är ett delmål på vägen. Utbildningar och övningar är viktiga bidrag för att stärka beredskapen att hantera alla typer av händelser.

PTS utbildar och övar inom ett brett område för att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla elektronisk kommunikation, för ett tryggt och fungerande samhälle, även när samhället utsätts för svåra påfrestningar och vid situationer när beredskapen höjs.

Under hösten 2019 genomförde PTS bland annat Telö 19, en gemensam övning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

PTS deltagande i TFÖ 2020 avslutades genom att tillsammans med ett drygt tiotal myndigheter öva med Försvarsmakten. Syftet med övningen var att öva processer för att ta fram underlag och rekommendationer till regeringen om nödvändiga åtgärder och prioriteringar i en situation som kräver svåra beslut. Inför övningen genomfördes riskanalyser och riskreducerande åtgärder vidtogs med anledning av covid-19.