PTS beslut

PTS beslut och domstolarnas avgöranden på området bildar praxis som fyller ut det som inte är klart uttryckt i lagar, förordningar, föreskrifter etc.

SMP-beslut

PTS fattar beslut för att fastställa vilka operatörer som har ett betydande marknadsinflytande på en viss avgränsad marknad. Dessa beslut kallas också SMP-beslut. SMP är en engelsk förkortning för "significant market power". 

PTS fattar även beslut om vilka skyldigheter som gäller för de operatörer som har ett betydande inflytande på de fastställda marknaderna.

Besluten är till för att skapa en effektiv konkurrens på den fastställda marknaden. Det är EU-kommissionen som fastställer de olika marknaderna.

Tillsyn

PTS utövar också tillsyn över att lagen och de beslut om skyldigheter och villkor samt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

Om det finns skäl att misstänka att en operatör inte följer reglerna kan PTS underrätta operatören om förhållandet.

Om underrättelsen inte leder till rättelse kan PTS meddela förelägganden och förbud som behövs för att rättelse ska ske. 

Tillsyn kan ske på PTS initiativ och utmynna i beslut som är generellt tillämpliga.

Tvistlösning

Om det blir en tvist mellan operatörer kan tvisten hänskjutas till PTS för ett tvistlösningsbeslut.

PTS tvistlösningsbeslut kan endast reglera vad som gäller mellan parterna i den specifika tvisten, och det är endast parterna i tvisten som omfattas direkt av PTS tvistlösningsbeslut.

PTS får i vissa fall överlämna tvisten till medling

Överklagan

PTS beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgöranden kan överklagas till kammarrätten

På grund av en lagändring är kammarrätten från och med den 1 januari 2008 sista instans för prövning av mål enligt lagen om elektronisk kommunikation.

De nya reglerna gäller dock inte för avgöranden som kammarrätten beslutat före den 1 januari 2008. Sådana beslut kan fortfarande prövas av Regeringsrätten efter överklagande.