PTS föreskrifter

För att fullgöra sina uppgifter inom postområdet och området för elektronisk kommunikation kan PTS, med stöd av lag, utfärda föreskrifter. En föreskrift innehåller bindande regler.

PTS ger också ut allmänna råd. De allmänna råden ger uttryck för PTS uppfattning, exempelvis vad gäller tillämpningen av en föreskrift.

Föreskrifter och de allmänna råden finns samlade i PTS forfattningssamling, PTSFS.

Register

Det finns ett register som omfattar de föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av PTS under tiden 1992–2020.Registret avser att göra det enklare att hitta i PTS författningssamling. Registret uppdateras varje år.

PTS är noga med att registret korrekt återger innehållet i den tryckta utgåvan av registret. Om det ändå skulle förekomma avvikelser är det den tryckta versionen som gäller.