Vem är anmälningspliktig?

Alla aktörer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät måste vara anmälda till PTS.

Enligt lagen gäller det alla som:

  • tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller
  • som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Allmänt kommunikationsnät

Ett allmänt kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Ett sådant nät är allmänt tillgängligt om det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till nätet.

Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillhandahålls vanligen mot ersättning och utgörs helt eller huvudsakligen av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.

Anmälningsplikten omfattar inte verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i yttrandefrihetsgrundlagen.

Det innebär anmälningsplikten

Anmälningspliktiga aktörer måste göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Anmälda aktörer ska även betala vissa avgifter.

Läs mer mer om anmälningsplikt.

Checklistor

Det är inte alltid tydligt vad som är allmänna kommunikationsnät respektive allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, liksom när dessa kan anses tillhandahållas. PTS har därför tagit fram checklistor för att tydliggöra hur bedömningen kan göras. Rulla ner på sidan eller klicka på rubriken för att komma till informationen.

Tillhandahållande av allmänt tillgängliga kommunikationstjänster

Om du som leverantör kan svara ja på samtliga frågor i nedanstående checklista, så är du antagligen anmälningspliktig hos PTS.

Anmälningsblankett.

Om svaret på någon av frågorna är nej, behöver du inte gå vidare i checklistan.

Är du osäker och vill ha en bedömning i ditt enskilda fall, kontakta PTS (pts@pts.se). För att PTS ska kunna hjälpa dig bör du i korthet beskriva bland annat tjänsten du tillhandahåller, avtalsinnehåll och om tjänsten tillhandahålls fristående eller tillsammans med andra tjänster.

arrow Är det en elektronisk kommunikationstjänst?

Om tjänsten tillhandahålls till en annan part (det vill säga inte för eget bruk), på kommersiella grunder och om tjänsten huvudsakligen utgörs av överföring av signaler som möjliggör kommunikation så är det en elektronisk kommunikationstjänst. Frågan kan delas upp i tre punkter.

arrow Ingår överföring av signaler i ett elektroniskt kommunikationsnät som en del av tjänsten du tillhandahåller?

Tänk på att:

Överföring av signaler via tråd, fiber, radiovågor, satellit, kabel eller andra elektromagnetiska överföringsmedier omfattas av begreppet.

Tjänsten som du levererar måste innehålla en överföring av signaler för att omfattas. Du kan anses tillhandahålla tjänsten även om överföringen av signaler sker via en infrastruktur som inte tillhör dig utan du istället har anlitat tjänster och anordningar av utomstående för detta ändamål. Enligt EU-domstolens praxis är en leverantör som är ansvarig gentemot slutanvändarna av den överföring av signalen som säkerställer att dessa användare tillhandahålls den tjänst som de abonnerar på, att anse som tjänstetillhandahållare. Det är denna aktör som slutanvändaren förväntar sig ska kunna lösa eventuella problem med tjänsten. Om du har åtagit dig att sköta överföringen av signaler, anses du vara den som tillhandahåller tjänsten om du till exempel via slutanvändaravtal ansvarar för att överföringen av signaler ska fungera och där slutanvändaren förväntar sig att du ska kunna lösa eventuella problem med tjänsten.

Tjänster i form av applikationer som tillhandahålls under förutsättning att kunden redan har en fungerande uppkoppling, ofta så kallad Over the top-tjänster (OTT-tjänster), anses oftast inte vara en elektronisk kommunikationstjänst med hänsyn till att överföring av signaler inte ingår i tjänsten. Det finns dock situationer när OTT-tjänster innehåller överföring av signaler. Det kan till exempel vara fallet när en OTT-leverantör via avtal har kontroll över signalöverföringen. Jämför PTS beslut om Skype.

arrow Utgörs tjänsten helt eller huvudsakligen av signalöverföring som avses i första punkten?

Tänk på att:

Om överföring av signaler (till exempel wi-fi) erbjuds i samband med en annan tjänst som till exempel boende på hotell, och betalningen huvudsakligen avser den andra tjänsten det vill säga logi, bör inte tjänsten helt eller huvudsakligen anses utgöras av uppkoppling. Överföringen av signaler är i dessa fall inte en förutsättning för att hotellövernattningen ska erbjudas utan är en sidotjänst till annan kommersiell verksamhet.

Om en producent säljer en integrerad uppkopplingstjänst i sin produkt eller tjänst till exempel en uppkopplad bil eller fjärravläsare till elmätare (så kallad Internet of Things-tjänst), kan uppkopplingen vanligtvis anses vara en relativt liten del av priset/inkomstmöjligheten för produkten eller tjänsten. I sådant fall anses tjänsten inte helt eller huvudsakligen utgöras av överföring av signaler. Det kan emellertid finnas tjänster eller produkter där signalöverföringen är den huvudsakliga delen och i så fall kan anmälningsplikt föreligga för producenten. I dessa fall kan slutanvändarens förväntningar utifrån avtalet, tjänstens funktion och teknik, vad slutanvändaren efterfrågar liksom signalöverföringens del i tjänstens kvalitet och kvantitet vara avgörande för om den ska omfattas eller inte. Det kan i många fall vara svårt att göra den här bedömningen och en helhetsbedömning behöver ofta ske i det enskilda fallet.

arrow Levereras tjänsten vanligen mot ersättning?

Tänk på att:

Begreppet ersättning ska tolkas väldigt brett och inkluderar därmed alla förmåner som kan anses utgå för tjänsten. Även användarinformation anses i många fall vara av stort värde och om en slutanvändare behöver uppge personliga uppgifter som till exempel namn och e-postadress bör detta ses som ett tillhandahållande mot ersättning.Betalning till tillhandahållaren från en tredje part räknas också som ersättning även om det inte är slutanvändaren som betalar. Även tjänster som föregås av reklam omfattas.

Det är bara tjänster som på marknaden typiskt sett levereras mot betalning som omfattas. Det innebär att rent ideella tjänster som till exempel forskarnät inte omfattas.

arrow Är det en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst?

Tänk på att:

Finns det en allmän möjlighet att ansluta sig till tjänsten det vill säga tillhandahålls tjänsten öppet på marknaden, och är därmed tillgänglig för alla som är villiga att både betala för tjänsten och följa villkoren för tillhandahållandet, tyder det på att tjänsten är allmänt tillgänglig.

Tillhandahållande av allmänt kommunikationsnät

Om du som leverantör kan svara ja på samtliga frågor i nedanstående checklista, så är du antagligen anmälningspliktig hos PTS. Om svaret på någon av frågorna är nej, behöver du inte gå vidare i checklistan. Är du osäker och vill ha en bedömning i ditt enskilda fall, var vänlig kontakta PTS (pts@pts.se).

arrow Är det ett elektroniskt kommunikationsnät (ett system för överföring av signaler) som du tillhandahåller?

Tänk på att:

Tillhandahållande av elektroniskt kommunikationsnät innefattar att inneha eller på annat sätt råda över nätet.

Om nätet medger överföring av signaler via tråd, radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier är det att betrakta som ett system för överföring av signaler. Även passiva nätdelar såsom svart fiber räknas som ett elektroniskt kommunikationsnät.

arrow Är det ett allmänt kommunikationsnät?

Tänk på att:

Ett allmänt tillgängligt nät kännetecknas av att det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig liksom att tillhandahållaren aktivt värvar kunder på marknaden och erbjuder anslutning till bestämda villkor. Det innefattar även nät som på grossistnivå inte är öppna för en vid krets men som är det på slutkundsnivå. Slutna nät, även kallade enskilda eller privata nät som till exempel fastighetsnät, anses inte vara allmänna. Nät som har anlagts för eget bruk av en fiberförenings medlemmar bör i de flesta fall inte heller vara allmänna. Samma bedömning bör gälla även om fiberföreningen säljer någon enstaka anslutning till en icke-medlem. En förening som i stort sett endast levererar till sina egna medlemmar bör därmed inte anses inneha ett allmänt kommunikationsnät. Om en fiberförening däremot expanderar och vänder sig till en större krets än medlemmarna, måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

arrow Används det helt eller huvudsakligen för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster?

Tänk på att:

Slutna privata nät som till exempel används för kommunikation inom en begränsad grupp inom ett företag eller liknande omfattas inte.

PTS har i ett ärende enligt utbyggnadslagen (2016:534) bedömt att det nät som en samfällighetsförening anlägger inte är ett allmänt kommunikationsnät när nätet endast tillgodoser medlemmarnas egna behov av bredbandsnät och inte tillhandahålls till någon annan. Den operatör som aktiverar samfällighetsföreningens svart fiber och som tillhandahåller bredbandstjänster anses däremot tillhandahålla det allmänna kommunikationsnätet som samfällighetens nät ingår i och använda det för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Samfällighetsföreningens fysiska nät utgör därmed en del av bredbandsoperatörens logiska nät.  Ärendet ligger för närvarande för prövning i domstol så PTS bedömning är inte slutligt prövad ännu.

arrow Upplåts nätet vanligen mot ersättning?

Tänk på att:

Se resonemanget under tredje punkten i checklistan för tjänster.