Vem är anmälningspliktig?

Följande aktörer måste vara anmälda till PTS:

  • Aktörer som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller,
  • Aktörer som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i form av internetanslutningstjänster, nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster och tjänster som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler.

Ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Ett sådant nät är allmänt om det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till nätet.

Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillhandahålls vanligen mot ersättning och utgörs antingen av internetanslutningstjänster, nummerbaserade interpersonella kommunikationstjänster eller tjänster som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.

Anmälningsplikten omfattar inte verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändning till allmänheten av program som anges i yttrandefrihetsgrundlagen.

Vägledning för anmälningspliktig verksamhet

Det är inte alltid tydligt vad som är allmänna elektroniska kommunikationsnät respektive allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, liksom när dessa kan anses tillhandahållas mot ersättning. I detta avsnitt anges definitioner av begrepp som återfinns i lagen om elektronisk kommunikation och exempel på hur det kan bedömas om ett nät eller en tjänst omfattas av anmälningsplikt eller inte. Beskrivningarna är dock inte uttömmande och en bedömning behöver göras i det enskilda fallet. Rulla ner på sidan eller klicka på rubriken för att komma till informationen.

För frågor kontakta: anmalningsplikt@pts.se

arrow Vad är ett elektroniskt kommunikationsnät?

Ett elektroniskt kommunikationsnät kan beskrivas som ett system för överföring av signaler. Om nätet medger överföring av signaler via tråd, radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier är det att betrakta som ett system för överföring av signaler. Även passiva nätdelar såsom svart fiber räknas som ett elektroniskt kommunikationsnät.

arrow Vad innebär det att tillhandahålla ett elektroniskt kommunikationsnät?

Tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät innefattar att inneha eller på annat sätt råda över nätet.

arrow Vad är ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät?

Ett allmänt tillgängligt nät kännetecknas av att det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig liksom att tillhandahållaren aktivt värvar kunder på marknaden och erbjuder anslutning till bestämda villkor. Det innefattar även nät som på grossistnivå inte är öppna för en vid krets men som är det på slutkundsnivå. Slutna nät, även kallade enskilda eller privata nät som till exempel fastighetsnät, anses inte vara allmänna. Nät som har anlagts för eget bruk av en fiberförenings medlemmar bör i de flesta fall inte heller vara allmänna. Samma bedömning bör gälla även om fiberföreningen säljer någon enstaka anslutning till en icke-medlem. En förening som i stort sett endast levererar till sina egna medlemmar bör därmed inte anses inneha ett allmänt kommunikationsnät. Om en fiberförening däremot expanderar och vänder sig till en större krets än medlemmarna, måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

arrow Används det helt eller huvudsakligen för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster?

Slutna privata nät som till exempel används för kommunikation inom en begränsad grupp inom ett företag eller liknande omfattas inte.[1]

PTS har i ett ärende enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) bedömt att det nät som en samfällighetsförening anlägger inte är ett allmänt kommunikationsnät när nätet endast tillgodoser medlemmarnas egna behov av bredbandsnät och inte tillhandahålls till någon annan. Den operatör som aktiverar samfällighetsföreningens svart fiber och som tillhandahåller bredbandstjänster anses däremot tillhandahålla det allmänna kommunikationsnätet som samfällighetens nät ingår i och använda det för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Samfällighetsföreningens fysiska nät utgör därmed en del av bredbandsoperatörens logiska nät.

arrow Vad är en anmälningspliktig elektronisk kommunikationstjänst?

Inledningsvis förutsätter begreppet tjänst att någon form av prestation utförs åt någon annan och inte för eget bruk. Tjänsten ska också tillhandahållas på kommersiella grunder.

Vidare krävs att den elektroniska kommunikationstjänsten utgörs av någon av de tre nedan angivna punkterna:  

  • En internetanslutningstjänst som erbjuder anslutning till internet och därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla ändpunkter på nätet oberoende av vilken nätteknik och terminalutrustning som används.
  • En nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst.

En interpersonell kommunikationstjänst avser en tjänst som möjliggör ett direkt interpersonellt och interaktivt informationsutbyte via elektroniska kommunikationsnät mellan ett begränsat antal personer varigenom de personer som inleder eller deltar i kommunikationen bestämmer vem eller vilka som ska vara mottagare av denna, exempelvis röstsamtal eller meddelandetjänster.

 

Att tjänsten ska vara nummerbaserad innebär att tjänsten antingen etablerar en förbindelse till nummer i nationella eller internationella nummerplaner, eller möjliggör kommunikation med sådana nummer.

 

Att tjänsten ska vara interaktiv innebär att det ska vara möjligt för mottagaren att svara.

  • En tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler. Begreppet omfattar överföring av signaler via tråd, såsom exempelvis fiber eller kabel, radiovågor, satellit, eller andra elektromagnetiska överföringsmedier.

Du kan anses tillhandahålla tjänsten även om överföringen av signaler sker via en infrastruktur som inte tillhör dig utan du istället har anlitat tjänster och anordningar av utomstående för detta ändamål. Enligt EU-domstolens praxis är en leverantör som är ansvarig gentemot slutanvändarna av den överföring av signalen som säkerställer att dessa användare tillhandahålls den tjänst som de abonnerar på, att anse som tjänstetillhandahållare. Det är denna aktör som slutanvändaren förväntar sig ska kunna lösa eventuella problem med tjänsten. Om du har åtagit dig att sköta överföringen av signaler, anses du vara den som tillhandahåller tjänsten om du till exempel via slutanvändaravtal ansvarar för att överföringen av signaler ska fungera och där slutanvändaren förväntar sig att du ska kunna lösa eventuella problem med tjänsten.

Tjänster i form av applikationer som tillhandahålls under förutsättning att kunden redan har en fungerande uppkoppling, ofta så kallad Over the top-tjänster (OTT-tjänster), anses oftast inte vara en anmälningspliktig elektronisk kommunikationstjänst med hänsyn till att överföring av signaler inte ingår i tjänsten. Det finns dock situationer när OTT-tjänster innehåller överföring av signaler. Det kan till exempel vara fallet när en OTT-leverantör via avtal har kontroll över signalöverföringen.

arrow Är det en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst?

Om det finns en allmän möjlighet att ansluta sig till tjänsten det vill säga om tjänsten tillhandahålls öppet på marknaden, och därmed är tillgänglig för alla som är villiga att både betala för tjänsten och följa villkoren för tillhandahållandet, tyder det på att tjänsten är allmänt tillgänglig.

Tillhandahållande av internetanslutning via trådlösa lokala nät s.k. wi-fi omfattas inte av anmälningskravet om tillhandahållandet är en sidotjänst, eftersom tjänsten då inte bedöms vara allmänt tillgänglig. Typiska exempel när tillhandahållande av wi-fi sker som en sidotjänst är när kaféer eller hotell erbjuder kunderna internetanslutning via wi-fi i sina lokaler.

arrow Vad menas med begreppet ersättning?

Begreppet ersättning ska tolkas väldigt brett och inkluderar därmed alla förmåner som kan anses utgå för nätet eller tjänsten. Även användarinformation anses i många fall vara av stort värde och om en slutanvändare behöver uppge personliga uppgifter som till exempel namn och e-postadress, eller om sådana uppgifter inhämtas via exempelvis kakor, bör detta ses som ett tillhandahållande mot ersättning. Betalning till tillhandahållaren från en tredje part räknas också som ersättning även om det inte är slutanvändaren som betalar. Även tjänster som föregås av reklam omfattas.

Det är bara tjänster som på marknaden typiskt sett levereras mot betalning som omfattas. Det innebär att rent ideella tjänster som till exempel forskarnät inte omfattas.