Pågående arbete

PTS fattade skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde i början av 2015.

2018-06-18

PTS inleder det första formella samrådet, avseende marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning, och konstaterar att Telia har en sådan särställning på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) att det motiverar en fortsatt reglering.

När det gäller grossistmarknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b), konstaterar PTS att konkurrenssituationen är fortsatt god på marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur och att en fortsatt förhandsreglering av lokalt tillträde torde vara tillräcklig för att säkerställa en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna. PTS finner således inte skäl att gå vidare och göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

Myndigheten bjuder in till en hearing den 30 augusti och den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till e-postadressen smp@pts.se senast den 7 september 2018.

2017-12-07

Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018.

2017-06-16

PTS efterfrågar marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning genom en särskild informationsinhämtning.

PTS ser att det finns skäl för att grossistmarknaden för lokalt tillträde för nätinfrastruktur (3a) skulle kunna delas in i tre olika produktmarknader:

  • Fiberbaserat accessnät till småhus och mindre flerfamiljshus
  • Fiberbaserat accessnät till större flerfamiljshus
  • Kopparbaserat accessnät

När det gäller grossistmarknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (3b) bedömer PTS preliminärt att den skulle kunna omfatta två skilda produktmarknader:

  • Fiber- och kabelbaserat accessnät
  • Kopparbaserat accessnät

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till e-postadressen smp@pts.se senast den 1 september 2017.

 


2017-04-28

PTS arbete med analys och översyn av bredbandsmarknaderna har påbörjats. PTS avser att komma ut med underlag och frågor till marknadens aktörer till sommaren 2017 och räknar med att genomföra ett första samråd med marknadens aktörer under hösten 2017.

Om du har frågor, kontakta PTS på smp@pts.se.

Som underlag för PTS analys ingår bl.a. följande rapporter;

2015-03-20
PTS har idag rättat redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om lokalt tillträde. 

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

2015-03-10
PTS har idag fattat beslut om tillsynsplanen för 2015.
Nytt för i år är att planen omfattar samtliga marknader som PTS reglerar.

2015-02-19
PTS har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna.

2015-02-06
EU-kommissionen har inkommit med sina synpunkter

2015-01-07
Beslutsförslagen har skickats på EU-samråd. EU-kommissionen har en månad på sig att svara.

2014-10-28
PTS har gått ut med samråd 3. Beslutsförslagen har anpassats till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader som antogs i oktober 2014. Det innebär att den tidigare marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) motsvaras av marknaden för lokalt tillträde (3a). Marknaden för bitströmstillträde (5) motsvaras av marknaden för centralt tillträde (3b).