Robust kommunikation

PTS arbetar med att stärka skyddet av elektroniska kommunikationer. Det gör vi bland annat genom att finansiera robusthetshöjande åtgärder. Här kan du som operatör hitta information om ansökan om finansiering.

De flesta som bor och arbetar i Sverige, företag och samhället i stort, är beroende av att telefoni, Internet och andra elektroniska kommunikationer fungerar. Utan säkra och tillförlitliga nät påverkas möjligheten att surfa, skicka e-post, anmäla vård av sjukt barn eller legitimera sig via digitala identifieringstjänster. Så många funktioner i samhället är digitaliserade att få företag, om ens några, klarar sig utan elektronisk kommunikation.

Operatörernas ansvar för driftsäkerheten

Den grundläggande garantin för att elektroniska kommunikationer är robusta är den expertis och erfarenhet som nätägare och operatörer har. Lagen om elektronisk kommunikation och PTS regler om driftsäkerhet ställer krav på operatörerna att vidta åtgärder så att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet, som med beaktande av teknik och kostnader är anpassad till risken för störningar och avbrott.

Operatörer och andra företag bygger in säkerhet i sina system baserat på tillgänglig teknik och utifrån kommersiella grunder för att minimera risken för störningar och avbrott. I de fall där det inte finns ekonomiska incitament för operatörerna att erbjuda god robusthet kan PTS bidra med medel.

Samhällets ansvar för robust kommunikation

Det finns särskilt kritiska system för vilka samhället inte kan acceptera ens någon risk för störning. För dessa system behöver samhället säkra driften. Det finns också behov av att förstärka delar av nätet, som visserligen uppfyller samtliga relevanta krav vad gäller hantering av risk för störningar och avbrott, men som av olika skäl utgör extra sårbara punkter när samhället utsätts för svåra påfrestningar.

Det kan också finnas delar av sektorn elektronisk kommunikation som är en viktig del av totalförsvaret och som behöver fungera i situationer då beredskapen höjs. Dessa delar identifieras och stärks upp av PTS robusthetshöjande arbete.

Det här gör PTS inom robust kommunikation

PTS har till uppgift att arbeta för säkrare elektroniska kommunikationer i fred, kris och beredskapstider. Basen för vårt arbete är att vi finansierar åtgärder som stärker infrastrukturen för elektroniska kommunikationer, så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.

PTS strävar efter att genomföra åtgärder som samhället har nytta av oavsett situation. Exempel på aktuella insatser berör kraftförsörjning, reservel, redundans och kvalitet. Det handlar även om åtgärder som stärker motståndskraften mot allvarliga hot, skydd mot terrorism och andra aktiviteter som kan hota Sveriges säkerhet.

PTS har ett årligt anslag om 100 miljoner kronor som ska gå till robusthetshöjande åtgärder. Medlen delas oftast ut under förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer (även kallad stödförordningen).

Särskilda medel för totalförsvaret

PTS kan söka ytterligare finansiering av åtgärder som stärker sektorns förmåga att agera i höjd beredskap. Detta görs genom att PTS ansöker om medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För att ansöka om denna typ av finansiering följer du som operatör samma ansökningsförande som för andra robusthetshöjande åtgärder.