PTSFS 2005:3 - PTS föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

Föreskrifterna har ändrats genom PTSFS 2009:1.

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 20 maj 2005, då PTSFS 2001:11 upphörde att gälla.