De regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2021 PTS-ER-2022:17

Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Med ett aktivt arbete och samordning på såväl nationell, regional som kommunal nivå är det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Därför beslutade regeringen att förlänga erbjudandet till regionerna om att hålla en funktion som regional bredbandskoordinator i alla län under perioden 2021–2025. I denna rapport redovisas det nationella sekretariatets uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet 2021.

De regionala bredbandskoordinatorerna bidrar till att nå regeringens nationella bredbandsmål. Detta genom samverkan och samordning inom och mellan län, såväl som genom att uppmärksamma möjligheter och lösa problem. I regionens roll med kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen samt regionala prioriteringar i det nationella bredbandsstödet bidrar de till att stödet riktas till områden där stöd är berättigat och behövs som mest.
Koordinatorfunktionens resurser, bemanning och organisatoriska placering är i huvudsak oförändrade 2021 jämfört med året innan. Det stöd som koordinatorfunktionen ger till PTS i samband med kvalitetssäkring och regionala prioriteringar är det arbete som majoriteten av koordinatorerna lade mest tid på under året. Även samverkan inom och utanför länet, informationsspridning och kartläggning är områden som koordinatorfunktionen lägger en stor del av sin tid på.

Samverkan inom länen fungerar väl och i samtliga län finns samverkansgrupper för kommunernas bredbandssamordnare. Bredbandskoordinatorerna har även en god samverkan med länsstyrelsen och med såväl privata som offentliga marknadsaktörer. Exempel på samverkan i länen är gemensamma informationsinsatser, samordning av stöd, mobiltäckningsmätning och erfarenhetsutbyte.

Kartläggning av bredbandssituationen i länet är ett prioriterat område i koordinatorsarbetet och ett viktigt underlag för planering, uppföljning och inriktning i det regionala bredbandsarbetet. I några län fungerar kartläggningen väl och regionen har både resurser för kartläggningar samt tillgång till relevant data. De flesta län nämner dock att det kan vara svårt att ta fram en kartläggning som motsvarar behovet. De utmaningar som nämns är GIS-resurser hos regionen samt tillgång till data från exempelvis Lantmäteriet, Länsstyrelsen, SCB och PTS.

De regionala bredbandskoordinatorerna har en viktig roll i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. Utöver arbetet på regional och kommunal nivå, deltar koordinatorerna även i nationella samverkansgrupper och bidrar i Bredbandsforums arbete för strategins genomförande.