PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 PTS-ER-2022:19

PTS ska enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet.1 I enlighet med detta genomför myndigheten en geografisk kartläggning av de områden där det där det vid tidpunkten för kartläggningen finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur i Sverige.


PTS har under hösten 2021 samlat in data över tillgången till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt för mobila taltjänster. Insamlingen har gjorts genom en formell begäran till drygt 900 aktörer som är verksamma i Sverige och som omfattas av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt byanät som omfattas av uppgiftsskyldighet.


I regeringens bredbandsstrategi (”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”) finns tre delmål som PTS har fått det övergripande ansvaret för att följa upp, analysera och utvärdera. Den här rapporten redovisar status för delmålen och för tidpunkten 1 oktober 2021 jämfört med tidigare år.