Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2023 PTS-ER-2023:23

PTS har analyserat möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025. Målet om att 98 procent ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s ser ut att kunna nås. I huvudsak kommer detta att ske genom att ännu inte anslutna hushåll och företag får bredband med hjälp av statligt stöd.

Under åren 2026–2030 kommer utbyggnad finansierad med stöd att fortsätta ge fler hushåll och företag snabbt bredband.

PTS bedömer att det blir svårt att nå målet om att 99,9 procent ska ha bredband som klarar 100 Mbit/s år 2025. Hur många som kan få bredband via satellit med sådana hastigheter är en osäkerhet i bedömningen.

Det tredje delmålet, att alla ska ha minst 30 Mbit/s år 2025, kan sannolikt nås.  

Prognoser för måluppfyllnad

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp.

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97,8–98,3 procent att ha sådan tillgång år 2025.
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 98,1–98,6 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. PTS bedömer att 99,5–100 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.

För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgränsen.

Mobiltäckningsmål svårt att nå

PTS räknar med att 95 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Regeringens mobilmål kommer därför inte att nås fullt ut enligt PTS bedömning.

Pågående och kommande utbyggnad och förstärkning av näten till följd av täckningskrav kommer på längre sikt att öka tillgången i många områden som inte helt uppfyller målet till 2023. De täckningskrav som PTS ställde på mobiloperatörerna i höstens frekvensauktion kommer att ge full effekt några år efter att de börjar gälla, den 1 januari 2026.