Utvärderingsrapport Telö 19

Telö 19 genomfördes som en samverkansövning med simulerade inslag. De övande var Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG), representanter från ett antal nationella operatörer och stadsnät samt delar av PTS krigsorganisation.

NTSG:s förmåga att agera vid kris utgör en god grund för hantering under höjd beredskap. Samarbetet mellan aktörerna fungerade bra och såväl NTSG:s medlemmar och operatörerna som PTS arbetade tillsammans för att så effektivt som möjligt lösa givna uppdrag och bidra till totalförsvaret.

Resultatet från Telö 19 kommer att utgöra underlag för fortsatt arbete med både krisberedskap och totalförsvarsplanering. Erfarenheter kommer att ligga till grund för planeringen av en stadsnätsövning Telö 2020 stadsnät” med ambition att kunna genomföras 2021 samt inför deltagande i TFÖ 2020.

Bakgrund

Telö 19 ingår i den serie av övningar som PTS genomför vartannat år tillsammans med sektorn elektronisk kommunikation. Övningen baserades på ett scenario där Sverige befinner sig i höjd beredskap.

Syftet med Telö 19 var att stärka beredskapen och förmågan att hantera en situation då samhället utsätts för svåra påfrestningar och beredskapen höjs. Vidare syftade Telö 19 till att testa arbetsformer under höjd beredskap, ge underlag för fortsatt planering inför höjd beredskap samt förbereda inför Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020).

Övningen planerades, genomfördes och utvärderades av PTS i samarbete med konsultbolaget 4C Strategies.