Användares behov av posttjänster - PTS-ER-2016:7

För närvarande genomgår den svenska postmarknaden stora förändringar. Kanske har utvecklingen aldrig tidigare skett så snabbt och så genomgripande. Några av de trender och händelser som uppmärksammats under senare tid och som sannolikt kommer att vara lika aktuella under de närmaste åren är:

  • Digitalisering och dess konsekvenser för postmarknaden – det fysiska meddelandets roll i en digital framtid
  • E-handelns utveckling och dess koppling till brev- och pakettjänster
  • Skillnaden mellan å ena sidan regioner där service och utbud ökar och å andra sidan regioner där det finns stora utmaningar för att tillgodose de behov av postservice som allmänhet och företag har
  • Reglering och regleringsbehov på en postmarknad i förändring


För att på bästa sätt anpassa Post- och telestyrelsens, PTS, verksamhet till dessa pågående förändringar behöver myndigheten ha aktuell kunskap om postanvändarnas behov av posttjänster. Mot bakgrund av de stora och snabba förändringar som pågår är det särskilt viktigt att få kännedom om användarnas framtida behov.

PTS har därför gett undersökningsföretaget Stelacon i uppdrag att undersöka användarnas, såväl privatpersoners som mindre företags, behov av och uppfattningar om en framtida funktionell posttjänst. Undersökningen har utgått från egenskaper hos posttjänsten som är viktiga när försändelser tas emot och skickas, såsom platsen för utdelning, antal utdelningsdagar i veckan, tidpunkt på dagen då utdelning sker, att brev kan delas ut dagen efter att de postats (övernattbefordran), samt servicenätets funktionalitet.

När det gäller de posttjänster intervjupersonerna använder idag eller har behov av i framtiden har frågorna, när det varit relevant, inte bara avsett PostNords brev- och pakettjänster utan även omfattat de tjänster som konkurrererande distributörer erbjuder.

Undersökningen syftar till att utreda vad användare har för uppfattning om sitt behov av posttjänster idag och i framtiden. Vidare undersöks hur användare prioriterar mellan olika egenskaper hos posttjänsterna. Undersökningens resultat kommer tillsammans med annan information bland annat utgöra underlag för PTS analys av hur den framtida samhällsomfattande posttjänsten bör vara utformad.

Denna rapport inleds med en kort sammanfattning av rapportens viktigaste resultat samt PTS kommentarer till dem. Därefter följer i bilagan Stelacons redovisning av undersökningen och dess fullständiga resultat.