PTS återrapportering av 2017 års arbete med grundläggande betaltjänster

Arbetet med grundläggande betaltjänster håller på att anpassas för att möta konsekvenserna av den snabba digitaliseringen inom betalområdet. Det innebär bland annat att PTS och länsstyrelserna under året har påbörjat arbetet med att höja beredskapen för snabba marknadsförändringar och breddat sina insatser för ökad delaktighet i det digitala betalsystemet. Dialogen med andra myndigheter och organisationer kring konsekvenserna av utvecklingen har också ökat. Därutöver har arbetet omfattat fortsatta insatser för att upprätthålla den geografiska tillgängligheten till grundläggande betaltjänster.

Promemorian redogör närmare för de insatser som genomförts under 2017 inom ramen för PTS och länsstyrelsernas arbete med grundläggande betaltjänster.