Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen 2020 PTS-ER-2020:16

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får en sådan upp-koppling. Just detta uppdrag omfattar uppkopplingar av bostäder och verksamhetsställen, inte att förbättra möjligheterna till användning av mobila tjänster. Den här rapporten handlar därför om förutsättningarna för att få tillgång till en fast uppkoppling av en plats där det finns en bostad eller ett verksamhetsställe.

Eftersom frågan om vilka som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet har anknytningar till kopparnätsavvecklingen väljer PTS att inom ramen för denna rapport också redovisa sitt uppdrag att följa upp och redovisa tillgången till ersättningslösningar för hushåll och företag som berörs av avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs.

Under 2019 har PTS tagit emot 23 ansökningar om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni eller grundläggande internet. PTS har under året beviljat en ansökan om stöd i form av en av PTS upphandlad lösning som ger tillgång till telefoni och grundläggande internet.

Vad gäller tillgången till ersättningslösningar vid kopparnätsavvecklingen finns vid denna tidpunkt inga större skillnader jämfört med tidpunkten för föregående års rapport. Tillgången kan sammanfattas på följande sätt:

  • Det finns en (1) mobiloperatör som i marknadserbjudande till hushåll och företag erbjuder riktantenn som möjliggör en fast uppkopplings-punkt i bostaden eller i det fasta verksamhetsstället.
  • Övriga nätägande mobiloperatörer hänvisar till sina ordinarie erbjudanden för mobil uppkoppling (mobiltelefonabonnemang eller mobilt bredband).
  • Trådlösa möjligheter till uppkoppling med marknadserbjudanden som omfattar eller inkluderar riktantenn/parabolantenn finns även att få av leverantörer i dels det så kallade 450-bandet, dels via satellit.

Tillgången till internetuppkoppling via satellit har för hushållens del varierat under året. Under senare delen av 2019 saknade hushållen möjlighet att skaffa internetuppkoppling via satellit. Nu finns allmänt tillgängliga erbjudanden på marknaden.

Mot bakgrund av att det vid tiden för denna rapport finns marknads-erbjudanden för internetuppkoppling via satellit behåller PTS sin uppskattning från tidigare år att det är i storleksordningen 300 hushåll och företag som saknar möjlighet till uppkoppling för grundläggande internet via de idag befintliga näten, kopparnätet borträknat. PTS bedömning är att av de cirka 300 hushållen och företagen som saknar uppkoppling för grundläggande internet, är det än färre som även saknar tillgång till telefoni.

Vad gäller informationsinsatser vid kopparnätsavveckling finns inte heller några större skillnader jämfört med föregående års rapport. Telia uppger att det är färre förfrågningar från kommuner om att Telia ska besöka kommunerna och informera om kopparnätsavvecklingen. Frågan är välkänd eftersom i princip samtliga kommuner har haft områden som berörts.

PTS har frågat de regionala bredbandskoordinatorerna om de har fått klagomål från kommunerna avseende kommunikationsinsatserna. Ett fåtal av de koordinatorer som besvarat PTS fråga uppger att de har fått sådana klagomål, merparten har svarat att de inte har fått några klagomål.

Sett till antalet berörda hushåll och företag som kontaktar PTS, jämfört med det totala antalet abonnenter som berörs av kopparnätsavvecklingen, skulle slutsatsen kunna dras att informationen från operatörerna i huvudsak fungerar väl, även om PTS noterar att vissa aktörer uttrycker behov av information tidigare i processen