Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

2018-05-24

I en ny rapport redogör Post- och telestyrelsen (PTS) för hur arbetet med driftsäkra nät och tjänster bedrivs i Sverige. Rapporten, som ger en översiktlig beskrivning av marknadens aktörer, regler och myndighetens tillsynsarbete, lämnas nu till regeringen.

På uppdrag av regeringen har PTS redogjort för hur arbetet med driftsäkra elektroniska kommunikationer bedrivs i Sverige och vilka normer som styr detta arbete.

Rapporten innehåller en genomgång av regelverket på driftsäkerhetsområdet, från EU-direktiv via lagar och föreskrifter ner till hur avtalen mellan operatörerna och deras kunder styr driftsäkerheten. PTS beskriver också de aktörer som verkar på marknaden och hur myndigheten arbetar för att bidra till fungerande nät och tjänster både under normala omständigheter och vid mer extrema händelser.

PTS belyser även behovet av bättre verktyg för myndigheten, främst förbättrade möjligheter att samla in statistik om störningar och möjlighet att besluta om sanktionsavgifter. Myndigheten lyfter dilemmat med att det finns nätägare såsom byalag och fiberföreningar som inte omfattas av driftsäkerhetsreglerna i lagen, vilket kan utmana driftsäkerheten.

PTS menar även att det finns behov av ökade statliga resurser till åtgärder som höjer säkerheten i nät och tjänster med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Läs rapporten ”Arbete och normer för driftsäkra elektroniska kommunikationer”

Mer information:

Anna Montelius, PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-640 58 12
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.

PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.